Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3063/2020

Vastausaika on päättynyt: 10.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi.

Tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma sisältää useita ylivelkaantumisen torjuntaan tähtääviä toimia. Hallitusohjelman mukaan Suomessa otetaan käyttöön positiivinen luottotietorekisteri. Positiivinen luottotietorekisteri on katsottu tärkeäksi ylivelkaantumista ehkäiseväksi keinoksi useissa selvityksissä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin vetämä ministerityöryhmä teki 24.10.2019 päätöksen, jonka mukaan sääntelyä positiivisen luottotietorekisterin perustamiseksi lähdetään valmistelemaan siitä lähtökohdasta, että rekisteri on julkisen vallan (viranomaisen) ylläpitämä.

Oikeusministeriö asetti maaliskuussa 2020 työryhmät valmistelemaan positiivista luottotietorekisteriä ja sen edellyttämää lainsäädäntöä (hanketunnus OM022:00/2020). Lainsäädännön valmistelusta vastaavan alatyöryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotus tuli laatia hallituksen esityksen muotoon.

Tavoitteet

Työryhmä ehdottaa säädettäväksi uuden lain positiivisesta luottotietorekisteristä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalakia ja eräitä muita lakeja.

Positiivisella luottotietorekisterillä pyritään torjumaan ylivelkaantumista luomalla parempi tietopohja sekä yksittäisiin luotonantotilanteisiin että rahoitusvakauden ja luottomarkkinoiden seurantaan ja valvontaan. Tavoitteena on myös, että kansalaiset saavat kootusti yhdestä paikasta ajantasaisen tiedon omista luotoistaan, mikä voi edistää kotitalouksien tietoisuutta omasta taloudellisesta tilanteestaan.

Positiivinen luottotietorekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2024.

Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-861-5 - Positiivista luottotietorekisteriä koskeva lainsäädäntö Työryhmän mietintö

Liitteet:

PLTR mietintö.pdf - Positiivista luottotietorekisteriä koskeva lainsäädäntö Työryhmän mietintö

Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 29.3.-10.5.2021. Hankeen aikataulusta johtuen lausuntoaikaa ei voida pidentää.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen sivuilla.

Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään huomiota vaikutusten arviointiin ja tarvittaessa antamaan näkemyksensä ehdotuksen vaikutuksista.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Tanja Jaatinen +358 2951 50056 ja lainsäädäntöneuvos Hanna-Mari Kotivuori +358 2951 50480; etunimi.sukunimi@om.fi.
Jakelu:
4Finance Oy    
Bisnode Finland Oy    
Blue Finance Oy    
CrediNord Oy    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euro24 Yritysrahoitus Oy    
Ferratum Finland Oy    
FIN Yritysrahoitus Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Garantia    
IPF Digital Finland Oy    
Isännöintiliitto    
J.W.-Yhtiöt Oy    
Kansaneläkelaitos    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies    
Kuluttajaliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Northmill Oy    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
OPR-Vakuus Oy    
OPR-Yritysrahoitus Oy    
Oy Salus Group Ab    
Qred Oy    
Rahoitusvakausvirasto    
Resurs Bank    
Santander Consumer Finance    
Siltaraha Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto    
Suomen velalliset ry    
Suomen Vuokranantajat    
Suomen Yrittäjät    
Tact Finance Oyj - Saldo Finance Oyj    
Takuusäätiö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
WS Finance Oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

Positiivinen luottotietorekisteri