Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Selvitys kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista

Selvitys kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2608/2020

Vastausaika on päättynyt: 22.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa Kuvaohjelmalain toimivuutta ja uudistustarpeita koskevasta selvityksestä. Selvityksessä kartoitettiin kuvaohjelmalain (710/2010) soveltamiskäytäntöä, oikeusperustaa, sääntelyä muissa maissa ja tietopohjaa koskien kuvaohjelmien tarjontaa, lasten median käyttöä, median vaikutuksia, huoltajien ikärajatuntemusta ja mediakasvatusta. Lisäksi kartoitettiin Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI), kuvaohjelmien tarjoajien, kuvaohjelmaluokittelijoiden, lapset ja media -asiantuntijoiden sekä rajat ylittäviä mediapalveluja tarjoavien toimijoiden näkemyksiä.


Raportissa ehdotetaan kuvaohjelmalain soveltamisalan ja tarjoajien ilmoitusvelvollisuuden selventämistä, luokittelusta vapauttamisen perusteiden tarkistamista, sarjakohtaista luokittelua tai maksujen keventämistä, ikärajajouston selventämistä, KAVI:n valvontakeinojen tarkistamista ja tarjoajien tiedotusvelvollisuuden täsmentämistä. Digitaalisten pelien sääntelyä ehdotetaan selvennettäväksi kokonaisuutena. Lisäksi ehdotetaan sääntelyn tarkistamista liittyen esityslupiin, täysi-ikäisille suunnattujen tilaisuuksien merkintöihin ja vauvakino-näytöksiin. 


 
Tausta
Kuvaohjelmalaki (710/2011) on ollut voimassa vuodesta 2012. Toimialalla on tänä aikana tapahtunut suuria muutoksia[1]. Yritystoiminta media-alalla on entisestään globalisoitunut ja audiovisuaalisen sisällön kulutus mobiilisti videonjakoalustoilla ja verkkopalveluissa, fyysisten tallenteiden katselun sijaan, on kasvanut voimakkaasti, mikä on merkinnyt haasteita sekä suomalaiselle yritystoiminnalle että alaikäisten suojelulle.
 
AVMS-direktiivin uudistamisen[2] yhteydessä kävi ilmi, että muuttunut toimintaympäristö edellyttää kuvaohjelmalainsäädännön toimivuuden laajempaa arviointia, jotta sillä voidaan vastata muuttuneen mediaympäristön tarpeisiin riittävissä määrin.

 [1] Perheet käyttävät yhtä enemmän Suomen rajojen ulkopuolelle sijoittautuneita audiovisuaalisia
sisältöpalveluja, joiden ei tarvitse noudattaa suomalaisia ikä- ja sisältömerkintöjä tai
televisiolähetysten esitysaikarajoituksia. Toinen suuri muutos on tapahtunut digitaalisten pelien
kohdalla, mm. elektroninen urheilu on erittäin suosittua myös alaikäisten keskuudessa.
 
Tavoitteet
Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa KAVIn, kuvaohjelmien tarjoajien ja alaikäisten suojelun parissa toimivien tahojen näkemys kuvaohjelmalainsäädännön nykytilasta ja uudistustarpeista sekä laatia yhteenveto kuvaohjelmalainsäädännön oikeusperustasta sekä olemassa olevasta tietopohjasta koskien lasten median käyttöä, kuvaohjelmien tarjontaa ja muita toimintaympäristön muutoksia. Lisäksi selvityksen tavoitteena oli  kartoittaa kuvaohjelmalainsäädännön uudistamisen kannalta relevantit suunnitelmat ja valmistelut muissa pohjoismaissa ja  selvittää samassa yhteydessä rajat ylittävien mediapalvelutarjoajien  kykyä ja halukkuutta toimeenpanna Suomen kuvaohjelmalain velvoitteita tai muuta halukkuutta toimia alaikäisten suojelemiseksi.

Lausuntokierroksen tavoitteena on selvittää toimijoiden näkemykset selvityksen yhteydessä tehtyihin kuvaohjelmalain muutosehdotuksiin ja muihin alan toimintaa koskeviin kehittämisehdotuksiin.
 
 
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM004:00/2019 - Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistaminen Hankeikkunassa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-824-3 - Lausunnolle: Selvitys Kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110710 - Lag om bildprogram

Liitteet:

OKM_2020_27.pdf - Lausunnolle: Selvitys Kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 22.1.2021 klo 16.15 mennessä.


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydetään erityisesti selvityksen luvussa 7. Johtopäätökset ja ehdotukset tehdyistä uudistus- ja muutosehdotuksista. Lisäksi voitte antaa yleistä palautetta selvityksestä. 

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet, Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02 953 30222
Jakelu:
AALTO    
APFI    
AVEK.KOPIOSTO    
EK    
ELISA    
FILMIKAMARI    
KAVI    
Koulukino    
Lapsiasiainvaltuutettu    
LVM    
Mediakasvatusseura    
MEDIALIITTO    
MML    
MTV    
OM    
Pela    
REGERINGEN    
SANOMA    
SES    
STM    
TEM    
VM    
YLE