Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Selvitys kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista

Utredning om hur lagen om bildprogram fungerar och om reformbehoven

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2608/2020

Vastausaika on päättynyt: 22.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Undervisnings- och kulturministeriet ber om utlåtanden om utredningen om hur lagen om bildprogram fungerar och om reformbehoven. Utredningen kartlade tillämpningen av lagen om bildprogram (710/2010), lagens rättsliga grund, regleringen i andra länder och kunskapsunderlaget i fråga om utbudet av bildprogram, barns medieanvändning, mediernas påverkan, vårdnadshavarnas kännedom om åldersgränser samt mediefostran. Vidare utredde man vilka synpunkter Nationella audiovisuella institutet, leverantörer av bildprogram, klassificerare av bildprogram, sakkunniga på barn och medier samt aktörer som tillhandahåller gränsöverskridande medietjänster hade på dessa frågor.


Rapporten föreslår ett förtydligande av lagens tillämpningsområde och leverantörernas anmälningsskyldighet, en översyn av grunderna för befrielse från klassificeringen, seriespecifika klassificeringar eller sänkta avgifter, ett förtydligande av flexibiliteten i fråga om åldersgränserna, en översyn av Nationella audiovisuella institutets övervakningsmetoder och en precisering av leverantörernas informationsskyldighet. Det föreslås att regleringen av digitala spel förtydligas som en helhet. Vidare föreslås det att bestämmelserna som gäller visningstillstånd, märkningar av tillställningar som riktar sig till myndiga och babykinoföreställningar ska ses över.


 


 
Bakgrund
Lagen om bildprogram (710/2011) har varit i kraft sedan 2012. Under denna tid har det skett stora förändringar i branschen [1]. Företagsverksamheten inom mediebranschen har blivit allt mer globaliserad och  konsumtionen av audiovisuellt innehåll på videodelningsplattformar och i olika webbtjänster i stället för i form av fysiska inbandningar har ökat stort, vilket medfört utmaningar både med tanke på den finländska företagsverksamheten och på skyddet av minderåriga.
 
I samband med revideringen av AVMS-direktivet [2] framgick det att den förändrade verksamhetsmiljön förutsätter en mer omfattande bedömning av hur lagstiftningen om bildprogram fungerar för att den tillräckligt väl ska kunna svara på den förändrade mediemiljöns behov.

[1] Hushållen använder allt mer audiovisuella innehållstjänster som etablerat sig utanför Finlands gränser och som inte behöver följa finländska ålders- och innehållsmärkningar eller begränsningar av visningstiden för tv-sändningar. En annan stor förändring gäller digitala spel, bland annat e-sport är mycket populär också bland minderåriga.
 
Målsättningar
Syftet med utredningen var att ta reda på hur Nationella audiovisuella institutet, leverantörer av bildprogram och de aktörer som arbetar med skyddet av minderåriga ser på bildprogramlagstiftningens nuläge och revideringsbehov och att ta fram en sammanställning av lagstiftningens rättsliga grund samt av kunskapsunderlaget i fråga om barns medieanvändning, utbudet av bildprogram och andra förändringar i omvärlden.

Ett ytterligare mål var att kartlägga de övriga nordiska ländernas relevanta planer och förberedelser med tanke på att revidera lagstiftningen om bildprogram och samtidigt utreda om leverantörer av gränsöverskridande medietjänster har kapacitet och vilja att fullgöra förpliktelserna enligt lagen om bildprogram i Finland eller andra möjligheter att vidta åtgärder för att skydda minderåriga.

Syftet med remissbehandlingen är att få fram aktörernas åsikter om de förslag till ändring av lagen om bildprogram som lagts fram i samband med utredningen samt om andra utvecklingsförslag som gäller verksamheten inom branschen.
 

 
 
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM004:00/2019 - Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistaminen Hankeikkunassa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-824-3 - Lausunnolle: Selvitys Kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110710 - Lag om bildprogram

Bilagor:

OKM_2020_27.pdf - Lausunnolle: Selvitys Kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista

Tidtabell
Vänligen lämna utlåtandena senast den 22 januari 2021 kl. 16.15.


 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden begärs särskilt om de föreslagna reformerna och ändringarna i kapitel 7 Slutsatser och förslag. Ytterligare kan du lämna allmänna kommentarer om utredningen. 

Du kan lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten Utlåtande.fi. Du behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om du behöver hjälp med att använda tjänsten kan du kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
Laura Mäkelä, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 02 953 30222
Sändlista:
AALTO    
APFI    
AVEK.KOPIOSTO    
EK    
ELISA    
FILMIKAMARI    
KAVI    
Koulukino    
Lapsiasiainvaltuutettu    
LVM    
Mediakasvatusseura    
MEDIALIITTO    
MML    
MTV    
OM    
Pela    
REGERINGEN    
SANOMA    
SES    
STM    
TEM    
VM    
YLE