Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö eräitä makrovakauden valvontavälineitä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lausuntopyyntö eräitä makrovakauden valvontavälineitä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10675/2019

Vastausaika on päättynyt: 11.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö asetti 31.8.2018 työryhmän selvittämään toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin nykyistä tehokkaammin rajoittaa yksityishenkilöiden ja kotitalouksien velkaantumisen kasvua (VM119:00/2018).

Kotitalouksien ylivelkaantumisen ehkäiseminen on nostettu tavoitteeksi myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa.

Työryhmän ehdotusten pohjalta valtiovarainministeriö on laatinut esitysluonnoksen, jolla muutettaisiin lakia luottolaitostoiminnasta, kuluttajansuojalakia, lakia Finanssivalvonnasta lakia Finanssivalvonnan valvontamaksuista sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia. Lisäksi kumottaisiin ja säädettäisiin uusi laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä.

Hallituksen esitys on tarkoitus esitellä valtioneuvostolle kevätistuntokaudella 2022. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2023.
Tausta
Yksityishenkilöiden ja kotitalouksien velkaantuneisuus on Suomessa kasvanut lähes yhtäjaksoisesti noin 20 vuoden ajan ja noussut historiallisen korkeaksi. Muun muassa asuntolainat, vakuudettomat kulutusluotot ja taloyhtiölainat ovat vaikuttaneet velkaantumiseen. Samalla myös maksuhäiriöt ovat lisääntyneet. 

Ylivelkaantuminen on vakava uhka yksilötasolla, ja lisäksi siitä voi aiheutua haitallisia seurauksia myös makrotalouden tasolla. 
Tavoitteet
Ehdotetuilla säännöksillä tavoitellaan yksityishenkilöiden ja kotitalouksien suoran ja välillisen velkaantumisen kasvun hillitsemistä sekä rahoitusvakauden turvaamista. Säännökset ehkäisisivät kotitalouksien asuntoluottojen maksuaikojen pidentymistä, liiallista luotonantoa erityisesti taloyhtiöille, edistäisivät asiakkaansuojaa sekä parantaisivat muun kuluttajaluotonannon luotonmyöntökäytäntöjä.
Linkit
Liitteet:

HE-luonnos eräistä makrovakauden valvontavälineistä.pdf - Hallituksen esitysluonnos

HE-luonnos eräistä makrovakauden valvontavälineistä_SV.pdf - Propositionens huvudsagliga innehåll och lagförslag

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 11.3.2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne hallituksen esitysluonnoksesta. Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta saadut lausunnot.

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 11.3.2022 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja valtiovarainministeriössä antaa:
lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Jaakko Weuro (p. 029 553 0322, jaakko.weuro(a)gov.fi)
Jakelu:
Aalto-yliopisto / professori Antti Suhonen    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Aktia Pankki Oyj    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Aurajoki Nordic Oy    
Bank Norwegian AS    
Bluestep Bank AB (publ), filial i Finland    
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fellow Finance Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Helsingin yliopisto / professori Antti Ripatti    
Intrum Oy    
IPF Digital Finland Oy    
Isännöintiliitto ry    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopisto / professori Erkki Kontkanen    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kansaneläkelaitos    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistönvälitysalan keskusliitto    
Kiinteistötyöntekijät ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntarahoitus Oyj    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lowell Suomi Oy    
Luottomiehet – Kreditmännen ry    
Nordea Bank Oyj    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Osuuskunta    
OPR-Finance Oy    
Oulun käräjäoikeus    
Pellervon taloustutkimus PTT    
POP pankkikeskus osk    
Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Resurs Bank AB Suomen sivuliike    
Saldo Finance Oyj    
Santander Consumer Finance Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
S-pankki Oyj    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Joustava Oy    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Talousdemokratia ry    
Suomen Tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta    
Säästöpankkiliitto osk    
Takuusäätiö sr    
Tietosuojavaltuutetun toimisto / tietosuojavaltuutettu    
Turun hovioikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työn ja talouden tutkimus Labore    
Ulosottolaitos    
Vaasan yliopisto / professori Panu Kalmi    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Vammaisfoorumi ry    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Velkaneuvonta ry    
Ympäristöministeriö    
Ålandsbanken Abp