Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Liikennevakuutusdirektiivin kansallinen täytäntöönpano; työryhmän mietintö

Liikennevakuutusdirektiivin kansallinen täytäntöönpano; työryhmän mietintö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30386/2021

Vastausaika on päättynyt: 26.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä liikennevakuutusdirektiivin kansalliseksi täytäntöönpanoksi. Työryhmän mietintö on laadittu hallituksen esityksen muotoon. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennevakuutuslakia, Liikennevakuutuskeskuksesta annettua lakia ja vakuutusyhtiölakia.

Liikennevakuutuslain soveltamisalaa tarkennettaisiin direktiivin ajoneuvon käytön määritelmää vastaavasti. Liikennevakuutuslain ajoneuvon määritelmää muutettaisiin siten, että jatkossa hitaat tai kevyet ajoneuvot eivät kuuluisi ajoneuvon määritelmän piiriin. Esityksen mukaan toisesta ETA-maasta tuotavan ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuutta tarkennettaisiin direktiivin säännöksiä vastaavasti. Esityksen mukaan liikennevakuutuksen vahinkohistoriatieto olisi jatkossa annettava yhdenmukaisella vakuutus- ja vahinkohistoriatodistuslomakkeella. Liikennevakuutuslakiin lisättäisiin myös säännös, jolla tarkennettaisiin vastuunjakoa ajoneuvoyhdistelmien aiheuttamista vahingoista.

Esityksen mukaan liikennevakuutuslakiin lisättäisiin myös säännökset vahingon korvaamisesta vakuutusyhtiön joutuessa maksukyvyttömäksi. Esityksen mukaan vahinkoa kärsinyt, jonka asuinpaikka on Suomessa, voi esittää korvausvaatimuksen Liikennevakuutuskeskukselle, jos korvausvastuussa oleva vakuutusyhtiö on maksukyvytön. Liikennevakuutuslakiin lisättäisiin säännökset määräajoista, joiden kuluessa Liikennevakuutuskeskuksen on käsiteltävä korvausvaatimus sekä keskuksen tehtävistä ja tiedonsaannista sen toimiessa maksukyvyttömyyselimenä. Myös liikennevakuutuslain yhteistakuujärjestelmää koskevia säännöksiä ehdotetaan esityksessä muutettavaksi siltä osin, kuin se on välttämätöntä direktiivin täytäntöönpanemiseksi.


Esityksessä ehdotetaan myös eräitä kansallisista lähtökohdista tehtäviä muutoksia liikennevakuutuslakiin. Liikennevakuutuslakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan kilpailuun tai lajiharjoitteluun osallistuneelle ajoneuvon kuljettajalle itselleen aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvattaisi kyseisen ajoneuvon vakuutuksesta. Toisaalta taas liikennevakuutuslain soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että liikennevakuutuslain kilpailuja koskenut eristetyn alueen rajaus poistettaisiin. Lisäksi eräiden kaivamisesta aiheutuneiden omaisuusvahinkojen korvattavuutta rajoitettaisiin. Muilta osin ehdotetut muutokset olisivat lähinnä teknisiä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.12.2023.


 
Tausta

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2021/2118 moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annetun direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta (ns. liikennevakuutusdirektiivi). Direktiivi annettiin 24 päivänä marraskuuta 2021 ja sen yleinen täytäntöönpanoaika on 24 kuukautta. Näin ollen direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 23.12.2023 mennessä.
 
Tavoitteet
Muutosten pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa liikennevakuutusdirektiivin asianmukainen ja oikea-aikainen kansallinen täytäntöönpano.
 
Linkit
Liitteet:

SVtrafikförsäkringslagen.pdf - Svensk översättning av huvudsakligt innehåll och paragrafer

Aikataulu
Pyydämme toimittamaan lausuntonne viimeistään 26.3.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausunnon voi myös toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle kirjaamo.stm@gov.fi. Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/30386/2021.

Vahvaa käyttävät ministeriöt: Lausunto viedään Vahvassa asialle VN/30386/2021.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Milla Mustamäki, +358 295 163 261, etunimi.sukunimi(a)gov.fi

Lakimies Noora Silmonen, +358 295 163 266, etunimi.sukunimi(a)gov.fi
Jakelu:
AKK-Motorsport ry    
Autoliitto    
EK    
ETK    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Invalidiliitto    
Koneyrittäjät    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Linja-autoliitto    
Lääkäriliitto    
Moottoriliitto    
MTK ry    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Pyöräliitto    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
SAK ry    
Sisäministeriö    
SLC    
Suomen yrittäjät ry    
Taksiliitto    
Tier    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine    
Ålands landskapsregering