Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö liikenne- ja viestintäministeriön antaa asetuksen maantielautoista annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta syksyllä 2019.

Lausuntopyyntö liikenne- ja viestintäministeriön antaa asetuksen maantielautoista annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta syksyllä 2019.

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1353/03/2019

Vastausaika on päättynyt: 18.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Osa nykyisistä lossin kuljettajista ei täytä 1.1.2019 muuttuneen maantielautta-asetuksen 5 §:n kiristynyttä värinäkövaatimusta (liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun asetuksen muuttamisesta (1156/2018)). Maantielautta-asetukseen lisätään siirtymäsäännös, jolla ammatissa jatkaminen mahdollistetaan.
Tausta
Osa nykyisistä lossin kuljettajista ei täytä 1.1.2019 muuttuneen maantielautta-asetuksen 5 §:n kiristynyttä värinäkövaatimusta (liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun asetuksen muuttamisesta (1156/2018)). He ovat kuitenkin työskennelleet ammatissaan vuosia puutteellisella värinäöllä ilman ongelmia. Lossin kuljettajat eivät voi hakea myöskään laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain (1171/2010) 13 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa, koska kyseistä lakia ei sovelleta heihin. Maantielautta-asetukseen lisättävällä siirtymäsäännöksellä mahdollistetaan näiden lossin kuljettajien ammatissa jatkaminen. Siirtymäsäännöksen ei arvioida vaarantavan merenkulun tai sisävesiliikenteen turvallisuutta.
Tavoitteet
Muutoksella turvataan nykyisten lossin kuljettajien mahdollisuus jatkaa ammatissaan. Uusilta kuljettajilta edellytetään normaalia värinäköä. Lossin kuljettajia on kaikkiaan Suomessa reilut 100 henkilöä.
Liitteet:

LVMn asetus.pdf - LVM:n asetus

Perustelumuistio.pdf - Perustelumuistio

Jakelu:
Suomen Laivapäällystöliitto    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry