Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta

Hallituksen esitys laiksi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/506/2021

Vastausaika on päättynyt: 5.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2021.
Tausta
EU:n päästökauppajärjestelmä aiheuttaa välillisiä kustannuksia, kun päästökaupan kustannus siirtyy kulutetun sähkön hintaan. Tämä kustannus on erityisen merkittävä paljon sähköä käyttävillä, vienti-intensiivisillä teollisuuden aloilla ja on mahdollista, että näillä toimialoilla kustannukset aiheuttavat hiilivuotoa. Hiilivuodolla tarkoitetaan globaalien ilmastopäästöjen lisääntymistä, kun tuotantoa siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle, missä vastaavia kustannuksia aiheuttavaa ilmastopäästöjen sääntelyä ei ole. Päästökaupasta välillisesti aiheutuvia kustannuksia tulisi päästökauppadirektiivin 2003/87/EY mukaisesti korvata kansallisesti käyttöön otettavien taloudellisten toimenpiteiden kautta. Kustannusten korvaamiseen sovelletaan valtiontukea koskevia sääntöjä.
 
Pääministeri Marinin hallitus on sopinut energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuen käyttöönotosta. Sähköistämistuki valmistellaan vuosille 2021-2025 ja se valmistellaan päivitettyjen päästökaupan valtiontukisuuntaviivojen mukaisena tukena. Tuen käytölle asetettaisiin ehtoja, joita tukea saavan toiminnanharjoittajan tulisi noudattaa. Tuki kannustaa entistä tehokkaammin hiilineutraaliin tuotantoon, energiaintensiivisten yritysten sähköistämiseen ja huomioi kustannuskilpailukyvyn.
 
Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Tavoitteet
Lain tavoitteena on korvata päästökaupasta aiheutuvia välillisiä kustannuksia laissa määritellyille toimialoille. Maksettavan tuen suuruus määräytyisi muun muassa päästöoikeuden hinnan sekä toiminnanharjoittajan sähkönkulutuksen tai tuotannon määrän perusteella.
 
Lain toisena keskeisenä tavoitteena on ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi.
 
Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Linkit

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM004:00/2021 - Arbets- och näringsministeriets projektsida TEM004:00/2021

Liitteet:

Hallituksen esitys sähköistämistukilaiksi 23.6.2021.docx - Asetusluonnos 23.6.2021

Regeringens proposition 23.6.2021.docx - Utkast till proposition på svenska 23.6.2021 (delvis översatt) Det svenskspråkiga utkastet till lag publiceras på www.utlåtande.fi efter att översättningen blivit färdig.

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 5.8.2021. Lausunnoille annettava määräaika johtuu valtion talousarvioehdotuksen käsittelyaikataulusta. Aikataulusta johtuen ministeriö suhtautuu pidättyvästi mahdollisiin lisäaikapyyntöihin.
Vastausohjeet vastaanottajille
Työ- ja elinkeinoministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätiedot

teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen 
puhelin 0295 062 140 , s-posti: juhani.tirkkonen@tem.fi
(tavoitettavissa 2.-15.7.2021)
 
erityisasiantuntija Anna-Maija Sinnemaa
puhelin 0295 047 303, s-posti: anna-maija.sinnemaa@tem.fi          
(tavoitettavissa 27.7.-5.8.2021)
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ilmastopaneeli    
Kemianteollisuus ry (sis. Nahkavaatteet)    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Sitra    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tukes/Finas-akreditointipalvelu    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö