Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kuudes kierros)

Hallituksen esitys laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kuudes kierros)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1587/2022

Vastausaika on päättynyt: 3.2.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritysten määräaikaisesta kustannustuen annetun lain 5 a §:ää (sulkemiskorvaus) ja 5 e §:ää (matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yritysten ja liiketoimintarajoitusten alaisten yritysten kustannustuki).

Sulkemiskorvauksella kompensoidaan koronapandemian hallintaan liittyvien sulkemismääräysten ja yleisötilaisuuksien kieltämisen aiheuttamia vahinkoja yritystoiminnalle, kustannustuella kompensoidaan lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista kärsiville toimialoille ja yrityksille. Yksittäisien sulkemis-, kielto- tai rajoitusmääräyksien kompensaatiosta ei säädettäisi tapauskohtaisesti rajoitusmääräysten suuren määrän ja vaihtelevan sisällön vuoksi, vaan kyseessä olisi yleistasoinen lakiin tai viranomaispäätökseen liittyvä toimi, jonka hakija osoittaisi. Valtiokonttori toimisi asiassa valtiontukiviranomaisena.

Lain 5 a § koskisi alle 50 työntekijän yrityksiä. Tätä suurempia koskeva lainmuutos edellyttää EU:n komission hyväksynnän. Tätä valmistelua jatketaan tämän HE:n rinnalla ja tätä koskeva muutosehdotus tuodaan eduskuntaan, kun komission kanta on selvillä.

Lain 5 a §:n sulkemiskorvausta koskevia säännöksiä muutetaan vastaamaan COVID19-pandemian hallintaan liittyvien rajoitustoimien muuttunutta oikeudellista pohjaa mukaan lukien yleisötilaisuuksien kieltäminen sekä koronapassia koskeva sääntely. Tukikelpoisia olisivat yritykset, joiden tilat on kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Samoin kieltoon rinnastettaisiin rajoitus, jonka johdosta tilaisuuden järjestäminen muuttuisi ilmeisen mahdottomaksi. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei olisi tässä lainkohdassa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuuluisi tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö olisi sallittu. Tukikausi olisi 21.12.2021-28.2.2022. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta.

Muista rajoituksista kärsineiden toimialojen ja yritysten korvauksia koskevaa 5 e §:ää muutetaan vastaamaan uusien ja jatkettujen rajoitusten aiheuttamaa kompensaatiotarvetta. Pykälän aikamääreet muutettaisiin uutta tilannetta vastaaviksi, tukikausi 1.12.2021-28.2.2022 ja vertailukauden kuukaudet syksyltä 2021. Laki vastaisi muutoin pääosin voimassaolevan lain (1062/2021, HE 207/2021) sisältöä kuitenkin siten, että tuki kohdistuisi myöhempään tukikauteen ja vertailukausi olisi niin ikään määritelty uudelleen. Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti laskettaisiin 30 prosentista 20 prosenttiin.

Tukien suuruudet vastaisivat määrältään ja menettelyltään pitkälle nykyisiä säännöksiä. Koska tuki- ja vertailukaudet määriteltäisiin uudestaan, maksettavien tukien määrät voivat jäädä aiempia pienemmiksi. Vertailukausien tuominen lähemmäs tukikautta tuo myös myöhemmin perustettuja yrityksiä tukien piiriin, mikäli niillä on ollut toimintaa 1.10.2021 alkaen. Korvausten yhteenlaskettu konsernikohtainen maksimi olisi 2,3 miljoonaa euroa.

Kaikkiin koronatukiin vaikuttaa EU:n valtiontukipoikkeusten kesto, jotka päättyvät 30.6.2022. 

Eräät OKM –hallinnonalan toimijat ja mm. kulttuurilaitokset eivät ole EU-yritystukilainsäädännössä tarkoitettu taloudellista toimintaa ja näiden tukien ulkopuolella siltä osin. Näitä varten on valmisteilla OKM:n tukipaketti.
 

Tavoitteet
Lain tavoitteena on koronapandemian hallintaan liittyvistä kielto- ja rajoitustoimista kärsineiden yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID-19 -pandemian aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 3.2.2022.
Pahoittelemme kiireellistä aikataulua.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen/TEM, etunimi.sukunimi@gov.fi.
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Etla    
Henkilöstöpalvelualojen liitto HPL    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
KULTA ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaRa Timo Lappi    
Meriteollisuus ry    
MTK    
Music Finland ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palta ry    
PAM ry    
Perheyritysten liitto    
SMAL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen tekstiili ja muoti ry    
Suomen Yrittäjät    
Tapahtumateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiokonttori    
VATT    
Vero