Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030)

Lausuntopyyntö työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22704/2021

Vastausaika on päättynyt: 14.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) pyytää lausuntoja valmistelutyöryhmän luonnokseen kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuodelle 2030 (KISS2030).
Tausta
Maa- ja metsätalousministeriön johdolla, yhdeksän ministeriön yhteistyönä, valmistellaan uusi, vuoteen 2030 asti ulottuva kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma. Suunnitelma on osa ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää.

Suomen kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman tavoitteena on vahvistaa ilmastonmuutokseen sopeutumista edistämällä ilmastoriskien hallintaa ja ilmastokestävyyttä. Ilmasto muuttuu hillintätoimista huolimatta ja muutoksen vaikutukset ovat jo käynnissä. Siten hillinnän lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen, eli ilmastonmuutoksen vaikutusten ja seurausten ennaltaehkäisy, vähentäminen ja niihin varautuminen, sekä samalla yhteiskunnan ilmastokestävyyden vahvistaminen, on entistä tärkeämpää.

Suunnitelmassa esitetään visio ja kolme päämäärää, joita kohti sopeutumistyötä viedään pitkällä aikavälillä. Suunnitelma sisältää 24 tavoitetta ja politiikkatoimia, joiden avulla sopeutumista tämän vuosikymmenen aikana vahvistetaan.

Suunnitelman tavoitteet kattavat 12 teemaa, jotka liittyvät kansallisen tason strategiseen suunnitteluun, kokonaisturvallisuuteen ja yleiseen huoltovarmuuteen, ruokaturvaan, infrastruktuuriin ja rakennettuun ympäristöön, luonnonvarojen käyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen, terveyteen ja helteisiin varautumiseen, kulttuuriperintöön ja –ympäristöön, alue- ja kuntatason ilmastoriskien hallintaan, tietopohjaan, viestintään ja vuorovaikutukseen, kansainväliseen yhteistyöhön sekä seurannan ja arvioinnin kehittämiseen. Lisäksi suunnitelmassa tunnistetaan toimenpiteitä, jotka vaativat lisäselvityksiä ennen niiden toimeenpanon mahdollista käynnistämistä. Pääpaino on useaa hallinnonalaa koskettavissa tavoitteissa ja toimenpiteissä, ja samalla suunnitelma ohjaa myös tarkempaa sopeutumisen suunnittelua eri hallinnonaloilla.

Suunnitelma sisältää kunkin toimenpiteen osalta tiiviin kuvauksen sen toteuttamistavasta, ajoituksesta sekä rahoituksesta. Lisäksi suunnitelma sisältää mittareita, joiden avulla tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymistä seurataan. Suunnitelman toimenpiteet velvoittavat ensisijaisesti valtion viranomaisia ilmastolain mukaisesti. Toimenpiteiden yhteydessä tunnistetaan lisäksi muita keskeisiä toimeenpanon yhteistyötahoja, joiden osallistuminen on tärkeää suunnitelman toimeenpanon onnistumiseksi.

Valmisteluryhmää tukenut asiantuntijasihteeristö on tuottanut suunnitelmaluonnoksen taustaksi luonnoksen toimialakohtaisesta riski- ja haavoittuvuustarkastelusta sekä alueellisesta haavoittuvuustarkastelusta. Nämä tarkastelut on tiivistetty varsinaiseen suunnitelmaluonnokseen. Suunnitelmassa kuvataan, miten ilmasto Suomessa on jo muuttunut, miten se muuttuu erityisesti lähitulevaisuudessa, sekä millaisia riskejä ja haavoittuvuuksia ilmastonmuutokseen liittyy. Tämän lisäksi Suomen ympäristökeskuksen johdolla valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan puitteissa laadittiin kokonaisarvio kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta. Näitä hyödynnetään suunnitelman valmistelussa.

Suunnitelman valmistelu alkoi syksyllä 2021, ennen uuden ilmastolain (423/2022) voimaantuloa 1.7.2022. Uuteen ilmastolakiin kirjattujen siirtymäsäännösten nojalla suunnitelma on laadittu valmistelun alkaessa voimassaolevien säädösten eli nykyisellään kumotun ilmastolain (609/2015) edellytysten mukaisesti. Valmistelussa on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon myös uuden ilmastolain (423/2022) mukaisia vaatimuksia.
Tavoitteet
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2030 ehdotusluonnokseen erityisesti seuraavista asioista:
 
  1. Onko ehdotettu kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030 tasapainoinen, eli onko kaikki tarvittavat näkökohdat huomioitu?
  2. Tarkemmat huomiot luvusta ’Havaitut muutokset, vaikutusskenaariot ja riskit’ (Luku 2.2)
  3. Tarkemmat huomionne suunnitelman visiosta ja päämääristä (Luvut 2.3 ja 2.4)
  4. Näkemyksenne teemoista ja niihin sisältyvistä tavoitteista ja toimenpiteistä oman toimialanne tai toimintanne näkökulmasta? (Kysymykset jaoteltu teemoittain, toivomme lausuntopalautetta pyydetyn jaottelun mukaisesti)
  5. Näkemyksenne luvun 2.5.13 lisäselvitystä vaativista toimenpiteistä oman toimialanne tai toimintanne näkökulmasta?
  6. Miten arvioisitte suunnitelman toimenpiteiden vastuuttamista? Mahdolliset toimenpidekohtaiset ehdotuksenne toteuttajien lisäämiseksi tai poistamiseksi?
  7. Millaisena näette oman organisaationne tai edustamanne tahon roolin sopeutumissuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa?
  8. Tarkemmat huomiot vaikutustenarvioinnista (Luku 2.6)
  9. Muut huomiot suunnitelmaluonnoksesta.
Linkit
Liitteet:

Ehdotus Kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030-lausunnoille.pdf - Valmistelutyöryhmän ehdotus kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 - lausunnoille

Arbetsgruppens utkast till den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2030.pdf - Arbetsgruppens utkast till den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2030 - Begäran om utlåtande

KISS2030-RiskiHaavoittuvuusTarkastelu-luonnos.pdf - KISS2030 Selonteon taustaksi tehty ilmastonmuutoksen riski- ja haavoittuvuustarkastelu. Luonnos. Risk- och sårbarhetsbedömning av klimatförändringar som utarbetats inom ramen för KISS2030. Utkast. (på finska)

KISS2030-AlueellinenHaavoittuvuus-Luonnos.pdf - KISS2030 Selonteon taustaksi tehty Ilmastonmuutokseen liittyvät alueelliset ominaispiirteet ja haavoittuvuudet Suomessa -raportti. Luonnos Regionala särdrag och sårbarheter för klimatförändringar i Finland utarbetades som bakgrund till KISS2030. Utkast (på finska)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.10.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää toimittamaan lausunnot Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse maa-ja metsätalousministeriön kirjaamoon (kirjaamo.mmm@gov.fi).

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi maa- ja metsätalousministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero Asia: VN/22704/2021. VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

Karoliina Pilli-Sihvola 26.9.2022 asti
Erityisasiantuntija
karoliina.pilli-sihvola@gov.fi, p. 0295 162 100

Kirsi Mäkinen 26.9.2022 alkaen
Valmisteluryhmän puheenjohtaja
kirsi.makinen@gov.fi, p. 0295 162 104,

Mediatiedusteluihin vastaa:
Päivi Kari
Viestintäasiantuntija
paivi.kari@gov.fi, p. 0295 162 122
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Akaan kaupunki    
Akava    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Allianssi ry    
Ammattiliitto Pro    
Amnesty Suomi    
Anarâšah rs - Inarinsaamelaiset ry    
Arctia Oy    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Baltic Sea Action Group    
Brändö kommun    
Business Finland    
Changemaker    
Cinia Oy    
Climate Leadership Coalition    
Climate Move    
Destia Oy    
Digita Oy    
Eckerö kommun    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Erillisverkot    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
FEE Suomi    
Finanssiala    
Finavia Oy    
Finferries Oy    
FINGO    
Fingrid    
Finnair Oy    
Finnpilot Oy    
Finnwatch    
Finnvera    
Finströms kommun    
Fintraffic    
Forssan kaupunki    
Fridays For Future Suomi    
Föglö kommun    
Gasgrid    
Geologian tutkimuskeskus    
Geta kommun    
Greenpeace Suomi    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hammarlands kommun    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Hanken Svenska Handelshögskolan    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmastopaneeli    
Ilmastovanhemmat ry    
Ilmatieteen laitos    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Invalidiliitto    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Jomala kommun    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaupan liitto    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
Kemianteollisuus    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kestävyyspaneeli    
Kestävyyspaneeli    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Kolttien kyläkokous    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kumlinge kommun    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuurojen liitto    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson Liitto    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Kökar kommun    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lemlands kommun    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Lumparlands kommun    
Luomuliitto    
Luonnonvarakeskus    
Luontopaneeli    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Maan ystävät ry    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mariehamns stad    
Marttaliitto    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Matkailu- ja ravintola-ala    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Moniheli ry    
Motiva Oy    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Natur och Miljö    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuorisovaltuustojen liitto    
Nuorten Agenda 2030    
Nuorten ilmastodelegaatit x 2    
Nuorten ilmastodelegaatit x 2    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Näkövammaisten liitto    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
OKV    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paliskuntain yhdistys    
Palta    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellervon taloustutkimus    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Posti Oy    
ProAgria keskusten liitto    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustuskiinteistöt    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Sahateollisuus ry    
SAK    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Saltviks kommun    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Senaatti-kiinteistöt    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sitra    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE - Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
Sottunga kommun    
STTK ry    
Sulkavan kunta    
Sunds kommun    
Suomen 4H-liitto ry    
Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luontoliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Partiolaiset    
Suomen Pelastusalan keskujärjestö - SPEK    
Suomen Punainen Risti    
Suomen saamelaisnuoret ry    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö ry    
Suomen vesilaitosyhdistys    
Suomen YK-liitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristöoikeustieteen seura SYS ry    
Suomen yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
TEK    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus    
Teollisuusliitto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Traficom    
Tunne ry    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan yliopisto    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)    
Valtiovarainministeriö    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
VR    
WWF    
Vårdö kommun    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
YK-nuoret    
Yleisradio    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ypäjän kunta    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

terveydensuojelu

liikenne

riskienhallinta

kokonaisturvallisuus

ilmastolaki

maatalous

metsätalous

rakennettu ympäristö

vesihuolto

luonnonvarat

kulttuuriympäristö

kulturmiljö

hälsovård

ilmastonmuutos

energia

energi

landets försvar, nationella säkerhet, försörjningsberedskap

byygd miljö

kulttuuriperintö

huoltovarmuus

luonnon monimuotoisuus

trafik

kehitysyhteistyö

sopeutuminen

klimatpolitik

jordbruks

skogsbruk

kulturarv

utvecklingssamarbete

naturens mångfald

naturresurser

vattentjänster