Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12962/2022

Vastausaika on päättynyt: 14.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta.
Tausta
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta. Lakiehdotus kytkeytyy laajemmin rahoitusmalliuudistukseen tähtäävään arpajaislain muuttamiseen, missä muun muassa on valmisteltu kumottavaksi laissa tällä hetkellä olevaa, valtionavustuksiin liittyvää erityissääntelyä 1.1.2024 alkaen.
Tavoitteet
Alkaen 1.1.2024 Veikkaus Oy:n tuotto on ehdotettu tuloutettavaksi yleiskatteellisena valtion tulotilille, josta se siirtyy osaksi yleiskatteellista kehysrahoitusta. Uudessa rahoitusmallissa katkaistaan yhteys arpajaislaissa säädettyjen yksilöityjen käyttötarkoitusten väliltä. Uusi rahoitusmalli tarkoittaisi käytännössä puhdasta yleiskatteellista mallia, jossa ei olisi säädösperusteisia määrärahan jakosuhteita eikä yksilöityjä käyttötarkoitusmäärityksiä. Tässä mallissa ei enää olisi tarvetta arpajaislain (1047/2001) rahapelituottoa koskeville 4 luvun säännöksille.

Tällä hetkellä voimassa olevaan arpajaislakiin liittyy tiettyjä valtionavustuksiin liittyviä erityissäännöksiä, joiden säilyttäminen laintasoisena sääntelynä on sosiaali- ja terveysministeriön sektorin osalta arvioitu tärkeäksi. Arpajaislakiin sisältyy sosiaali- ja terveysministeriön myöntämiin valtionavustuksiin ja toimintaan liittyvää sääntelyä, joista on tarpeen säätää myös jatkossa lain tasolla, kuten sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta säätäminen, viranomaisten toimivaltaan liittyvää sääntelyä, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA) liittyvää sääntelyä sekä valtionavustuksen määrään liittyvää sääntelyä.

Rahoitusmalliuudistuksen toteuttamiseksi on sosiaali- ja terveysministeriössä sektorikohtaisena puitelakina valmisteltu hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta. Rahoitusmalliuudistuksessa sektorikohtaiset puitelait täydentävät osaltaan uutta sääntelykokonaisuutta. Valtionavustuslakia sovelletaan yleislakina niitä osin kuin tässä laissa ei ehdoteta säädettäväksi siitä poikkeavasti.
Linkit

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM028:00/2022 - Seurantaryhmä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen uuden lainsäädännön valmistelemiseksi

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 2.5.–14.6.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan 14.6.2022 klo 16:15 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi -järjestelmään. Lausunnossa tulee mainita diaarinumero VN/12962/2022. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää myös sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamon kautta (kirjaamo.stm@gov.fi, viite VN/12962/2022).
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausua voi yhteen tai useampaan kohtaan (1–9 §:t, muut huomiot ja kommentit).
Valmistelijat
Lisätietoa antaa tarvittaessa neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen (puh. vaihde 0295 16001 tai etunimi.sukunimi@gov.fi).
Jakelu:
Aspa-säätiö    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Eläkeläiset ry    
Epilepsialiitto ry    
Folkhälsans Förbund rf    
Förbundet Hem och Skola rf    
Invalidiliitto ry    
Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Koulutus Elämään -säätiö    
Kuntaliitto ry    
Lapin sosiaaliturvayhdistys ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mieli Suomen mielenterveys ry    
Moniheli ry    
Mothers in Business MiB ry    
Nuorten Ystävät ry    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry    
Parasta Lapsille ry    
Pelastakaa Lapset ry    
Pro-tukipiste ry    
SámiSoster ry    
Satakunnan yhteisökeskus ry    
Savas-säätiö    
Sisäministeriö    
Sosped-säätiö    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry    
Suomen Punainen Risti ry    
Sydänliitto ry    
Syömishäiriöliitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

järjestöt

yhdistykset

säätiöt

sosiaali- ja terveysjärjestöt

valtionavustukset