Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö turvallisuusalan perustutkinnon perusteluonnoksesta

Lausuntopyyntö turvallisuusalan perustutkinnon perusteluonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-1557-2021

Vastausaika on päättynyt: 16.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne turvallisuusalan perustutkinnon perusteiden
luonnoksesta.
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle
ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.
 
Turvallisuusalan perustutkinnon perusteet uudistetaan vastaamaan nykypäivän työelämän uudistuneita osaamisvaatimuksia. Uusien tutkinnon perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.
 
Turvallisuusalan perustutkinnon perusteet uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Perusteissa otetaan käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö. Tutkinnon perusteissa vahvistetaan osaamisperusteisuutta sekä kaikille pakollista osaamista, työelämän perustaitoja ja palvelu- ja turvasuojausosaamista. Järjestyksenvalvojan ja vartijan tehtäväkokonaisuudet erotetaan omiksi tutkinnon osaksi.
 
Kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) uudistuvat myös 1.8.2022 alkaen. Em. tutkinnon osat olivat lausuntokierroksella syksyllä 2020, joten tämä lausuntopyyntö ei koske näitä tutkinnon osia.
 
Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat myös 1.8.2022 alkaen. Em. tutkinnon osat ovat erillisellä lausuntokierroksella keväällä 2021, joten tämä lausuntopyyntö ei koske myöskään yhteisiä tutkinnon osia.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 16.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoa
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
 
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.
 
Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti.
Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.
Valmistelijat
Turvallisuusalan perustutkinnon perusteet laadittiin avoimessa prosessissa.
Yhteistyötapoina käytettiin työpajoja, pienryhmätyöskentelyä, kyselyä ja haastatteluja.
 
Perusteprojekti käynnistyi 24.9.2020 kaikille avoimella työpajatyöskentelyllä, jossa kartoitettiin turvallisuusalan osaamistarpeita ja tehtäväkokonaisuuksia. Kaikille avoimia työpajoja järjestettiin työskentelyn aikana yhteensä seitsemän. Lisäksi toteutettiin verkkokysely, haastateltiin alan asiantuntijoita ja viranomaistahojen edustajia sekä järjestettiin pienryhmätyöskentelyä.
 
Uudistamistyöhön osallistui sen eri vaiheissa noin 100 työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjän ja viranomaistahojen edustajaa. Työn aikana käytiin vuoropuhelua myös turvallisuus- ja tullialan työelämätoimikunnan kanssa. Uudistuksen etenemisestä viestittiin sähköpostilla sekä Opetushallituksen verkkosivuilla. Projektissa tuotettu materiaali oli saatavilla Opetushallituksen verkkosivuilta.
 
Lisätietoja antavat yli-insinööri Jaana Villikka-Storm (jaana.villikka-storm@oph.fi) ja koulutuspäällikkö Marko Koivikko (marko.koivikko@osao.fi).
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Finanssiala ry    
Finnsecurity ry    
Helsingin kaupunki    
Hyria koulutus Oy    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Kajaanin kaupunki    
Kaupan liitto ry    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
Kuntatyönantajat KT    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Pelastusopisto    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Poliisihallitus    
Rastor-instituutti ry    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turva-alan yrittäjät ry    
Turvallisuus- ja tullialan työelämätoimikunta    
Turvallisuusalan ammattiliitto    
Turvaurakoitsijat ry    
Työturvallisuuskeskus    
Vaasan kaupunki    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Asiasanat

ammatillinen koulutus, tutkinnon perusteet