Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6548/2019

Vastausaika on päättynyt: 3.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta. Lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta on tarkoitus lisätä uudet säännökset EU:n ulkomaisia suoria sijoituksia koskevan seuranta-asetuksen (EU 2019/452) täydentämiseksi. Lisäksi ehdotuksilla on tarkoitus selkiyttää kansallista lakia sen käytännön soveltamisessa esille nousseiden kysymysten osalta. Tavoitteena on, että lait tulisivat voimaan 11.10.2020.

Tausta

Lakiin ehdotetaan lisättäviksi uudet säännökset unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2019/452) täydentämiseksi. EU:n asetuksen täydentämiseksi ehdotetaan, että lakiin lisätään uudet säännökset lain kiertämisestä ja salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisesta viranomaiselle. Esityksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviin lisättäisiin myös velvollisuus toimia EU:n asetuksen mukaisena kansallisena yhteyspisteenä jäsenvaltioiden ja unionin tason yhteistyössä, tiedonvaihdossa ja asetuksen täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä.

 

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutoksia lain määritelmiin lain käytännön soveltamisen selkiyttämiseksi. Lakiin esitetään lisättäväksi myös uusi säännös asian tutkimatta jättämisestä. Lisäksi puolustussektorin yritysostoja koskevaan säännökseen esitetään lisättäväksi turvallisuusalan yritysostot, joihin tulee myös hakea etukäteen työ- ja elinkeinoministeriöltä vahvistus. Esityksessä ehdotetaan myös lakiin lisättäväksi uusi säännös, joka antaa työ- ja elinkeinoministeriölle mahdollisuuden asettaa ehtoja yritysoston vahvistamista koskevassa asiassa. Esityksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö voi tehostaa ehtojen noudattamista uhkasakolla.

 

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on toteuttaa edellä mainitun EU:n asetuksen mukaiset täydennystarpeet ja selkiyttää kansallista lainsäädäntöä. Lain soveltamisalaa ei esityksessä ehdotetuilla muutoksilla ja lisäyksillä laajenneta.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 3.4.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka, puh. 050 338 4350                                             
Erityisasiantuntija Lasse Puroma, puh. 050 352 9585 
s-postit: etunimi.sukunimi@tem.fi
Jakelu:
Akava ry    
Asianajajaliitto ry    
Business Finland/Invest in Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssivalvonta    
Huoltovarmuuskeskus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Pankki    
Suomen Yrittäjät ry    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

yritysostot, ulkomaalaiset yritysostot, ulkomaiset sijoitukset, ulkomaiset investoinnit, EU:n seuranta-asetus

maanpuolustus, kansallinen turvallisuus, huoltovarmuus