Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä

Lausuntopyyntö ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5035/2018

Vastausaika on päättynyt: 17.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2019:24).

Oikeusministeriö asetti 25.9.2018 työryhmän selvittämään ja arvioimaan eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin välisen tehtävien jaon nykytilaa, kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia sekä laatimaan arviointiin perustuvat linjausehdotukset. Työnjaon ja yhteistyön kehittämismahdollisuudet tuli arvioida perustuslain asettamissa reunaehdoissa.
Tausta
Työryhmän toimikausi 1.10.2018-28.2.2019. Toimikautta jatkettiin oikeusministeriön päätöksellä 30.4.2019 asti.

Työryhmän puheenjohtajana toimi oikeusneuvos (eläkkeellä) Ilkka Rautio. Työryhmän jäseninä olivat valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja valiokuntaneuvos Sami Manninen. Työryhmän pysyvä asiantuntija oli professori Tuomas Ojanen.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-762-5 - Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako. Työryhmän mietintö. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2019:24.

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään tiistaina 17.9.2019.

 
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 17.9.2019 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Ministeriöt voivat halutessaan pyytää lausuntoa omalta hallinnonalaltaan. Samalla oikeusministeriö toteaa, että myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.    
 
 

   
 

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat
lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, etunimi.sukunimi(at)om.fi, p. 02951 50396,
yksikönpäällikkö, lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri, etunimi.sukunimi(at)om.fi, p, 02951 50280

Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Jakelu:
Amnesty International Suomen osasto    
Auktorisoidut Lakimiehet ry    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Juridiska Föreningen i Finland rf    
Kansaneläkelaitos    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Keskusrikospoliisi    
Kieliasiain neuvottelukunta    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Markkinaoikeus    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pakolaisneuvonta ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen Tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Syyttäjälaitos    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vakuutuskeskus    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhustyön Keskusliitto ry    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

laillisuusvalvonta

eduskunnan oikeusasiamies

valtioneuvoston oikeuskansleri