Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä

Lausuntopyyntö saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5875/2019

Vastausaika on päättynyt: 6.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Lausunnolle lähetetty luonnosehdotus on saamelaiskäräjälain muutosta valmistelleen toimikunnan esitys saamelaiskäräjälain muutokseksi. Toimikunnan mietintö koostuu esipuheesta, luonnoksesta hallituksen esitykseksi ja siihen liittyvästä eriävästä mielipiteestä, tiivistelmästä (suomeksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi ja ruotsiksi) sekä lakiehdotuksista myös pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi ja ruotsiksi.
Tausta
Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta asetettiin ajalle 1.12.2020-15.5.2021. Toimikunnan puheenjohtajana toimi oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen ja toimikunnassa oli edustettuina saamelaiskäräjien ja hallituspuolueiden edustajat. Toimikunnan mietintö julkaistiin 11.5.2021 (https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM002:00/2020).

Saamelaiskäräjälain uudistusta on valmisteltu useammalla hallituskaudella. Oikeusministeriön vuonna 2012 asettama, saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) muutostarpeita selvittänyt työryhmä luovutti oikeusministeriölle mietintönsä lokakuussa 2013. Työryhmän mietinnön pohjalta laadittiin hallituksen esitys (HE 167/2014 vp), jossa esitettiin lain uudistamista ja joka käsiteltiin eduskunnassa syysistuntokaudella 2014. Hallitus peruutti esityksensä maaliskuussa 2015.

Oikeusministeriön marraskuussa 2017 asettama saamelaiskäräjälain muutosta valmistelema toimikunta luovutti oikeusministeriölle mietintönsä 17.7.2018 (oikeusministeriön julkaisu 28/2018, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160993). Hallituksen esityksen muotoon laaditulla esityksellä ei kuitenkaan ollut edellytyksiä edetä, koska saamelaiskäräjien kokous ei hyväksynyt esitystä.

Saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistaminen on edelleen tarpeellista. Lain säännökset ovat osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman 10.12.2019 mukaan jatketaan työtä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi. Hallitusohjelman mukaan hallitus kunnioittaa ja edistää kaikkien saamelaisten ja saamelaisryhmien kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista ottaen huomioon kansainväliset sopimukset.

YK:n ihmisoikeuskomitea julkisti 1.2.2019 kaksi Suomea koskevaa ratkaisua saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksymistä koskevissa valitusasioissa (CCPR/C/124/D/2668/2015 ja CCPR/C/124/D/2950/2017). YK:n alkuperäiskansojen julistuksen 3 artikla toteaa, että alkuperäiskansoilla on itsemääräämisoikeus.

Oikeusministeriö asetti 13.1.2020 työryhmän esivalmistelemaan nyt asetettavan toimikunnan työtä (VN/5875/2019-OM-3). Työryhmän keräämä tieto ja havainnot on koottu muistioon (VN/5875/2019-OM-15). Työryhmän toimikausi päättyi 31.3.2020.
Tavoitteet
Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan tehtävänä oli valmistella tarpeelliset muutokset saamelaiskäräjistä annettuun lakiin. Toimikunnan työn perustana olivat asettamispäätöksen mukaan perusoikeudet ja muut perustuslain asettamat velvoitteet, Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus sekä muu oikeuden ja kansainvälisen oikeuden kehitys sekä viimeaikaiset ratkaisut. YK:n ihmisoikeuskomitean 1.2.2019 julkaisemat ratkaisut saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksymistä koskevissa valitusasioissa ovat tällaisia tärkeitä viimeaikaisia ratkaisuja. Toimikunnan tuli asettamispäätöksen mukaan ottaa huomioon myös parafoitu Pohjoismainen saamelaissopimus sekä ILO 169 –sopimus. Toimikunta tarjosi mahdollisuuden keskusteluun työn etenemisestä saamelaiskäräjien ja eduskuntapuolueiden yhteistyöryhmälle. Toimikunnan ehdotus 3 ja 9-9 b §:n osalta on lähetetty kommenteille YK:n ihmisoikeusneuvoston alaiselle neuvoa-antavalle asiantuntijamekanismille (EMRIP).
Linkit
Liitteet:

HE luonnos.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Juha Joonan eriävä mielipide 10.5.2021.pdf - Juha Joonan eriävä mielipide 10.5.2021

Tiivistelmä suomeksi 10.5.2021.pdf - Tiivistelmä suomeksi

Tiivistelmä pohjoissaame 10.5.2021.pdf - Tiivistelmä pohjoissaameksi

Tiivistelmä inarinsaame 10.5.2021.pdf - Tiivistelmä inarinsaameksi

Tiivistelmä koltansaame 10.5.2021.pdf - Tiivistelmä koltansaameksi

Sammandrag på svenska 10.5.2021.pdf - Sammandrag på svenska / Tiivistelmä ruotsiksi

Lakiehdotukset pohjoissaame.pdf - Lakiehdotukset pohjoissaameksi

Lakiehdotukset inarinsaame.pdf - Lakiehdotukset inarinsaameksi

Lakiehdotukset koltansaame.pdf - Lakiehdotukset koltansaameksi

Lagförslagen på svenska.pdf - Lagförslagen på svenska / Lakiehdotukset ruotsiksi

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 6.8.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Ohjeet > Käyttöohjeet.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos toimitatte lausunnon oikeusministeriöön, lausunto pyydetään toimittamaan osoitteella: oikeusministerio@om.fi. Asianhallintajärjestelmä VAHVAa käyttäviä ministeriöitä, pyydämme lähettämään lausunnon suoraan VAHVA-asialta (VN/5875/2019).
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman, etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50293
Neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi, etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50018
Jakelu:
Anarâšah rs - Inarinsaamelaiset ry    
Anarâškielâ servi rs - Inarinsaamen kielen yhdistys    
City Samit rs    
Eduskunnan keskuskanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Enontekiön kunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Inarin kunta    
Inarinmaan Lapinkyläyhdistys ry    
Johtti sápmelaččat rs    
Klemetti Näkkäläjärvi ja muut valittajat    
Kolttakulttuurisäätiö    
Kolttasaamelaisen kielen ja kulttuurin yhdistys    
Kolttien kyläkokous    
Korkein hallinto-oikeus    
Kulttuuriyhdistys Aanaar Sämmiliih ry    
Kuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulu Sámit rs    
Paliskuntain yhdistys    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Rovaniemen saamelaisyhdistys Mii ry    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismuseo Siida    
Saamelaisneuvosto    
Saamelaispaliskunnat ry / Sámi bálgosat rs    
Sámi Arvvut rs    
Sámi Dáiddasearvi ry    
Sámi Duodji ry    
Sámi siida rs    
Sámisoster rs    
Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs    
sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suoma Boazosámit rs    
Suomen saamelaisnuoret ry    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö ry    
Tiina Sanila-Aikio    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vuohču sámiid searvi rs    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

perusoikeudet

ihmisoikeudet

saamelaiset

saamelaiskäräjälaki

alkuperäiskansa