Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2021

Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/910/03.01.02/2018

Vastausaika on päättynyt: 23.5.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämisen yleisistä ehdoista viimeistään 23.5.2018.

Jakeluinfrastruktuurituen myöntämiseen sovelletaan yleislakina valtionavustuslakia (688/2001), jonka 8 §:n nojalla voidaan antaa tarkempia säännöksiä lain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Lausunnolla oleva valtioneuvoston asetusluonnos on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2018 aikana.
Tausta
Kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030 (VNS 7/2016 vp) mukaan liikenteen päästöjä vähennetään 50 prosenttia vuosien 2005 ja 2030 välillä. Päästövähennystoimenpiteet kohdistetaan strategian mukaisesti erityisesti tieliikenteeseen, jossa päästövähennyspotentiaali on suurin. Strategian tavoitteena on autokannan entistä nopeampi uusiutuminen ja vaihtoehtoisten käyttövoimien osuuden kasvu autokannassa. Jakeluinfrastruktuurille myönnettävä tuki on osa energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa.

Infrastruktuurituki myönnettäisiin tarjouskilpailun perusteella. Tarjouskilpailussa tarjoukset ryhmiteltäisiin neljään eri koriin: kaasutankkausasemia koskevat tarjoukset, julkisen liikenteen latausjärjestelmiä koskevat tarjoukset, henkilöautojen pikalatausjärjestelmiä koskevat tarjoukset ja henkilöautojen peruslatausjärjestelmiä koskevat tarjoukset. Tarjouskilpailussa menestyisivät omassa korissaan pienimmän vertailuluvun saaneet tarjoukset. Vertailuluku osoittaisi tarjouksen kustannustehokkuutta ja tarjouksen mukaisen hankkeen vaikuttavuutta. Tukiohjelmaan sisältyisi useita ehtoja ja rajoituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa tarjouskilpailun onnistuminen ja sen optimaalinen tulos, tukiohjelman tavoitteiden saavuttaminen sekä tukiohjelman kilpailua ja markkinoita vääristävän vaikutuksen rajaaminen mahdollisimman vähäiseksi. Investointia varten myönnetty tuki maksettaisiin yhdessä erässä, kun hanke on saatettu päätökseen, ja muutoinkin tukiohjelman hallinnointi perustuisi varsin yksinkertaisiin menettelyihin. Energiavirasto toimisi valtionapuviranomaisena. Tukea on varattu vuoden 2018 talousarvioon yhteensä 3 miljoonaa euroa.
Tavoitteet
Infrastruktuurituen tavoitteena olisi edistää sähkön ja biokaasun käyttöä tieliikenteessä. Tavoitetta edistettäisiin tukemalla lataus- ja kaasutankkausverkon laajentamiseen liittyviä investointeja. Kattava lataus- ja kaasutankkausverkosto on edellytys sähkökäyttöisten ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistymiselle. Infrastruktuurituen tavoitteena olisi lisäksi kannustaa yrityksiä kehittämään ja ottamaan käyttöön uutta teknologia.
 
Liitteet:
Aikataulu
Määräaika lausunnoille on 23.5.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Asetusluonnos on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä.

Tarvittaessa lisätietoja antavat: hallitusneuvos Anja Liukko ja ylitarkastaja Pekka Grönlund, s-posti:etunimi.sukunimi@tem.fi.
Jakelu:
Bioenergia ry.    
Energiateollisuus ry.    
Energiavirasto    
Kaasuyhdistys ry.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Motiva    
Suomen Biokaasuyhdistys ry.    
Suomen Lähienergialiitto ry.    
Sähköautoilijat ry.    
Teknologiateollisuus ry. / Sähköinen liikenne toimialaryhmä    
Valtiovarainministeriö    
VTT / eKeko    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

sähköinen liikenne

biokaasu

jakeluinfrastruktuuri