Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/638/2019

Vastausaika on päättynyt: 25.2.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Tämä lausuntopyyntö koskee ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017 (jäljempänä ääniympäristöasetus) muuttamista.

Asetuksella muutettaisiin ääniympäristöasetuksen 5 §:n 1 ja 3 momentti, sekä 6 §:n 2 momentti. Muutoksina nykytilaan nähden olisivat täsmennys asetuksen esitysmuotoon uuden rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimuksista melualueilla, sekä muutos parvekkeiden äänitasovaatimuksessa.
Tausta
Ääniympäristöasetuksella on saatettu voimaan rakennuksen ääneneristystä ja meluntorjuntaa koskevat vaatimukset maankäyttö- ja rakennuslain 1.1.2013 voimaan tulleen muutoksen mukaisesti.
Tavoitteet
Ääniympäristöasetuksen muutoksen tarkoituksena on selkeyttää asetuksen tulkintaa viranomaistoiminnassa, sekä helpottaa parvekerakentamista.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170796 - Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170796 - Miljöministeriets förordning om ljudmiljön i byggnader 796/2017

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 31.1.-25.2.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään 25.2.2019 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Valmistelijat
Asiasta antaa lisätietoa ympäristöneuvos
Ari Saarinen, p. 050 4137664 etunimi.sukunimi@ym.fi
Jakelu:
Espoo    
Finavia    
Helsinki    
Hirsitaloteollisuus ry    
Jyväskylä    
Kuopio    
Lahti    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oulu    
Pientaloteollisuus PTT ry    
Pori    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Tampere    
Turku    
Vantaa