Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13803/2022

Vastausaika on päättynyt: 5.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain (1290/2002) 4 luvun muuttamisesta.

Erityisestä sovittelujaksosta työttömyysetuuden sovittelun perusteena luovuttaisiin.
 
Työttömyysturvalakiin lisättäisiin säännös työajan poikkeuksellisesta arvioinnista. Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen edellyttäisi edelleen aina työn osa-aikaisuutta.
 
Lisäksi työttömyysturvalakiin tehtäisiin eräitä työttömyysetuuden maksuperusteiseen sovitteluun liittyviä selkeyttäviä muutoksia.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan työttömyysturvaa uudistetaan muun muassa jatkamalla sovitellun työttömyyspäivärahan kehittämistä, ja tässä kehittämisessä otetaan huomioon työhön osallistumisen helpottaminen sekä muuttuva työelämä.
 
Hallitusohjelman mukaan sosiaaliturvan uudistamisessa keskeistä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja toimeentulon turvaaminen sosiaalisten riskien kohdatessa. Olennaista on parantaa järjestelmän luotettavuutta, kattavuutta ja ymmärrettävyyttä. Hallitusohjelman mukaan tätä tavoitetta edistetään uudistamalla soviteltua työttömyysturvaa siten, että työaikavalvonnan ulkopuolella olevat eivät jää sovittelun ulkopuolelle ja siten, että työajan erilainen kuukausittainen työrytmi kohtelee ihmisiä yhdenvertaisesti. Uudistuksen tavoitteena on työttömyydestä aiheutuvien taloudellisten menetysten korvaaminen, ei ansiotason turvaaminen.
Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on edistää osittaisen työllistymisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista sekä selkeyttää työttömyysetuuden maksuperusteista sovittelua.
 
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 5.8.2022. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä sekä Hankeikkunassa.


 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:

ajalla 16.6.-23.6. hallitussihteeri Pekka Paaermaa, puh. 02951 63004, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
ajalla 27.6.-12.7. hallitussihteeri Eeva Vartio, puh. 02951 63122, sähköposti: etunimi.sukunimi.stm@gov.fi
ajalla 13.7.-5.8. erityisasiantuntija Joni Rehunen, puh. 0291 63435, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Akava    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Finanssivalvonta    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö    
Vakuutusoikeus    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

työttömyysturva

soviteltu työttömyysetuus