Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta eräiksi valtioneuvoston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksiksi liittyen perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteisiin

Begäran om utlåtande om förslaget till statsrådets och undervisnings- och kulturministeriets förordningar om ansöknings- och urvalskriterierna för utbildning efter den grundläggande utbildningen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9573/2021

Vastausaika on päättynyt: 20.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet
 
  • till statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet till utbildning efter den grundläggande utbildningen
  • till undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina (699/2017) samt
  • till undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom gymnasieutbildningen.
Bakgrund
Utkasten till förordningar hänför sig till de behov att uppdatera ansöknings- och urvalsförordningarna som följer av utvidgningen av läroplikten och den nya utbildningen som handleder för examensutbildning. I utkastet till statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet för utbildning efter den grundläggande utbildningen föreslås det att tre separata ansökningar efter den grundläggande utbildningen slås samman till en gemensam ansökan som ordnas årligen, att utbildningen för läropliktiga vid folkhögskolor fogas till användningsområdet för den gemensamma ansökan samt att de som avlagt gymnasiets lärokurs stryks från tillämpningsområdet för den gemensamma ansökan. Dessutom föreslås ändringar i bl.a. bestämmelserna om ansökningsönskemål, antagning som studerande från reservplats, inlämnande av ansökan samt Utbildningsstyrelsens uppgifter.
 
I utkastet till förordning om ändring av undervisnings - och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningen för yrkesinriktade grundexamina (699/2017) föreslås ändringar i bestämmelserna om antagning som grundar sig på utbildningsanordnarens prövning. Dessutom föreslås vissa andra preciserande ändringar och uppdateringar i förordningen.
 
Det föreslås att förordningen om grunderna för antagning av studerande inom gymnasieutbildningen revideras. I utkastet till undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom gymnasieutbildningen föreslås ändringar i bestämmelserna om antagning som grundar sig på utbildningsanordnarens prövning. Det föreslås också att bestämmelser om ansökningsmål och fastställande av en medeltalsgräns fogas till bestämmelserna om antagningsgrunderna för gymnasier. Dessutom föreslås vissa andra preciseringar och uppdateringar bl.a. i anslutning till inträdes- och lämplighetsprov samt IB-examensutbildning.
Länkar:

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM031:00/2021 - Asetusluonnokset ja asetusmuistiot ovat luettavissa myös Hankeikkunassa

https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM031:00/2021 - Utkasten till förordningar och promemoriorna anslutning till dem finns på adressen

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast fredagen den 20 augusti 2021. 
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkasten till förordningar. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Vi ber er lämna ert remissvar genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten Utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. Avsluta ert remissvar med en kortfattad sammanfattning av det centrala innehållet (högst en sida) under rubriken ”Centralt innehåll”.

För att kunna lämna ett yttrande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo@minedu.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/9573/2021 som referens för utlåtandet.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/9573/2021 i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten Utlåtande.fi.
Beredare
Anne-Maria Marttila
asiantuntija
anne-maria.marttila@minedu.fi 
0295 330 050

Piritta Sirvio
hallitusneuvos
piritta.sirvio@minedu.fi
0295 330 238
 
Sändlista:
Aikuislukioliitto ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
AIO Aikuislukioiden opettajat ry    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Bildningsalliansen rf    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry EOL    
Erilaisten oppijoiden liitto ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin Rudolf Steiner -koulu    
Helsingin saksalainen koulu    
International School of Helsinki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Lahden Rudolf Steiner -koulu    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Lukio ry    
Sivistystyönantajat ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen erityiskasvatuksen liitto SEL ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Lähilukioyhdistys ry    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen Rudolf Steiner -koulu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Yksityiskoulujen Liitto ry    
Ämnesord

opiskelijavalinta

valintaperusteet

yhteishaku