Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24884/2022

Vastausaika on päättynyt: 25.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Tausta
Sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 6 §:n mukaan vakuutetulle korvataan terveydenhuoltolain 39 ja 40 §:ssä tarkoitetusta ensihoitopalvelusta aiheutuneet kustannukset. Jos kohteessa annetun ensihoidon ansiosta vakuutetun tila on korjaantunut niin, että kuljetusta jatkohoitopaikkaan ei tarvita, sairaankuljetusajoneuvon kohteessa käynnistä aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutetulle aiheutuneena kustannuksena. Sairausvakuutuslain perusteella vakuutetulle korvataan ensihoitopalveluun liittyvä sairaankuljetus, ei ennen kuljetusta tai kuljetuksen aikana annettua ensihoitoa.
 
Sairaankuljetusajoneuvon käytöstä aiheutuneiden kustannusten korvausperusteena olevasta korvaustaksasta säädetään sairausvakuutuslain 4 luvun 6 §:n 3 momentin perusteella valtioneuvoston asetuksella. Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa perustuu kuljetuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja käytettävissä oleviin varoihin.
 
Sairausvakuutuslain perustelujen (HE 191/2009 vp) mukaan asetuksella vahvistettavaa korvaustaksaa on tarkistettava kustannuskehityksen perusteella Suomen sairaankuljetusliitto ry:n esityksestä ja tarvittaessa muulloinkin. Kustannustekijöinä otetaan huomioon tilastokeskuksen julkaisema sairaankuljetuksen kustannusindeksi sekä palkkojen ja tuottavuuden kehitys.

Kustannusten korvaustaksaa on korotettu väliaikaisesti valtioneuvoston asetuksella (405/2022), joka on voimassa 31.12.2022 saakka. Korotus tehtiin määräaikaisella asetuksella, jotta korvaustaksan tasoa voitaisiin tarkastella uudelleen kustannustason kehittyessä.
Tavoitteet
Energian hinta on noussut tuntuvasti viimeisen vuoden aikana Suomessa ja laajasti muualla Euroopassa, ja hinnat ovat yhä kohonneella tasolla. 
 

Sairausvakuutuslakiin perustuvien matkakorvausten tarkoituksena on osaltaan turvata vakuutettujen yhdenvertainen oikeus saada tutkimusta ja hoitoa asuinpaikasta riippumatta korvaamalla osa sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi tehdyn matkan aiheuttamista tarpeellisista kustannuksista (PeVL 52/2017 vp). Korvattavien kuljetusten vaarantuminen vaarantaa myös vakuutettujen hoitoon pääsyn. Polttoaineen hinnan nousun väliaikainen kompensointi on tarpeen sairaankuljetusalan toimijoiden toimintaedellytysten turvaamiseksi, minkä vuoksi ehdotetaan, että sairaankuljetuksen korvaustaksa pysyisi nykyisellä tasolla.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.11.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla.

Annetut lausunnot otetaan huomioon valtioneuvoston asetuksen viimeistelemisessä.

Lausunnot pyydetään jättämään ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -palveluun.

Tarvittaessa lausunnon voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi tai postitse osoitteeseen Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/24884/2022 ja STM090:00/2022.

HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa asiantuntija Emmi Vettenranta, puh. 02951 63772, emmi.vettenranta@gov.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Sairaankuljetusliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry