Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Begäran om utlåtande om ett utkast till statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24884/2022

Vastausaika on päättynyt: 25.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport.
Bakgrund
Enligt 4 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) ersätts den försäkrade för kostnaderna för sådan prehospital akutsjukvård som avses i 39 och 40 § i hälso- och sjukvårdslagen. Om den försäkrades tillstånd tack vare prehospital akutsjukvård på platsen har förbättrats så att transport till fortsatt vårdplats inte behövs, ersätts kostnaderna för sjuktransportfordonets besök på platsen som en kostnad för den försäkrade. Med stöd av sjukförsäkringslagen ersätts den försäkrade för sjuktransport i samband med prehospital akutsjukvård, inte för prehospital akutsjukvård som getts före transporten eller under transporten.
 
Bestämmelser om den ersättningstaxa som ligger till grund för ersättning för kostnader för användning av sjuktransportfordon utfärdas med stöd av 4 kap. 6 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen genom förordning av statsrådet. Ersättningstaxan för kostnader för sjuktransport grundar sig på kostnaderna för transporten och de disponibla medlen.
 
Enligt motiveringen till sjukförsäkringslagen (RP 191/2009 rd) ska den ersättningstaxa som fastställs genom förordning justeras utifrån kostnadsutvecklingen på framställning av Finlands sjuktransportförbund rf och vid behov även annars. Som kostnadsfaktorer beaktas det kostnadsindex för sjuktransport som Statistikcentralen publicerar samt utvecklingen av lönerna och produktiviteten.
 
Ersättningstaxan för kostnaderna har temporärt höjts genom statsrådets förordning (405/2022) som gäller fram till den 31 december 2022. Höjningen gjordes genom en temporär förordning för att nivån på ersättningstaxan ska kunna granskas på nytt när kostnadsnivån utvecklas.
Målsättningar
Energipriset har stigit betydligt i Finland under det senaste året och i stor utsträckning annanstans i Europa, och priserna är fortfarande på en fortsatt hög nivå.
 
Syftet med reseersättningar enligt sjukförsäkringslagen är att trygga de försäkrades lika rätt till undersökning och vård oberoende av boningsort genom att ersätta en del av de behövliga kostnaderna för resor som görs på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning (GrUU 52/2017 rd). Äventyrande av de transporter som ersätts äventyrar också de försäkrades tillgång till vård. Tillfällig kompensation för höjningen av bränslepriset genom en höjning av kostnadstaxan för sjuktransport behövs för att trygga verksamhetsförutsättningarna för aktörerna inom sjuktransportbranschen.
 
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen sänd ert utlåtande senast den 25 november 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Yttrandena är offentliga och publiceras i tjänsten och på projektets webbplats.
 
Utlåtandena beaktas vid den slutliga beredningen av statsrådets förordning.
 
Utlåtandena ska i första hand lämnas in via tjänsten lausuntopalvelu.fi.
 
Vid behov kan utlåtandet sändas elektroniskt till adressen kirjaamo.stm@gov.fi eller per post till adressen social- och hälsovårdsministeriet, PL 33, 00023 STATSRÅDET.
 
I följebrevet ska anges ärendenumret V/24883/2022 och STM090:00/2022.
 
OBS! Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post, om den svarande svarar via utlåtandetjänsten.
Beredare
Ytterligare upplysningar om begäran om utlåtande lämnas av Emmi Vettenranta, sakkunnig, tfn 0295 163 772, emmi.vettenranta@gov.fi.
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Sairaankuljetusliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry