Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustukseksi tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustukseksi tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2465/2023

Vastausaika on päättynyt: 3.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustukseksi tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023. Esityksessä ehdotetaan, että tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen myönnettäisiin harkinnanvaraista valtionavustusta. Valmisteltava valtionavustus on tarkoitettu kertaluontoiseksi ja koskemaan laajasti eri media-alan toimijoita.

Hallituskauden päättymisestä johtuen valmistelun aikataulu on erittäin kiireinen ja lausuntokierros joudutaan pitämään tavanomaista lyhyempänä. Valtionavustuksen toteutuminen on riippuvainen siitä, että eduskunta hyväksyy avustusta koskevan määrärahan vuoden 2023 lisätalousarvioesityksen yhteydessä.
Tausta
Postilain muutosten (HE 58/2022 vp) hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto valmistelee lain mediatuesta, jolla pyritään turvaamaan paikallislehtien asema merkittävinä tiedonvälittäjinä (EV 246/2022 vp).

Media-ala on jo pitkään ollut murroksessa. Perinteisen mainonnan myyntiin ja tilauksiin perustuvan ansaintalogiikan siirtäminen digitaaliseen ympäristöön on ollut haastavaa. Lisäksi inflaation vaikutukset esimerkiksi paperin ja jakelun hinnoissa näkyvät viiveellä tilausmyynnin laskuna. Monikansalliset teknologiayritykset haastavat perinteisiä toimijoita mainonnan tulovirroista ja kilpailevat samoista yleisöistä. Toimintaympäristön muutos on johtanut liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin ja uusiin investointitarpeisiin.

Suomessa ei ole käytössä laajoja tai yleisiä median tai journalistisen sisällön suoria tukiohjelmia. Väliaikaisena tukimuotona Suomessa jaettiin koronapandemian seurauksena 7,5 miljoonaa euroa valtionavustusta journalistisen sisällön edistämiseen vuonna 2020 (679/2020). Nyt valmisteltavana olevassa valtionavustuksessa on pyritty mahdollisimman pitkälle hyödyntämään tämän median koronatuen mukaista mallia sekä siitä saatua palautetta.
Tavoitteet
Tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen tarkoitetun valtionavustuksen tavoitteena olisi tukea kattavaa ja yhteiskunnallisesti tärkeää tiedonvälitystä sekä monipuolista ja monimuotoista uutistoimintaa. Kattava ja monipuolinen tiedonvälitys sekä tiedon huoltovarmuus ovat erityisen tärkeitä nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Valtakunnallisen median lisäksi tavoitteena on varmistaa riittävä alueellisella ja paikallisella tasolla toteutuva tiedonvälitys sekä pyrkiä välttämään uutiserämaiden syntyminen.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 3.3.2023.

Mikäli eduskunta hyväksyy valtionavustusta koskevan määrärahan vuoden 2023 lisätalousarvioesityksen yhteydessä, asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ruotsinkielinen käännös lisätään lausuntopalveluun heti sen valmistuttua.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.  
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä:

Yksikön johtaja Aino Sipari, aino.sipari@gov.fi
Ylitarkastaja Fanni Thessler, fanni.thessler@gov.fi 
Erityisasiantuntija Sara Vänttinen, sara.vanttinen@gov.fi
Jakelu:
Aikakauslehtien liitto    
A-lehdet    
Aller    
Allianssi    
Alma Media    
Alueviesti    
ASML    
Audiovisual Producers Finland    
Av-arkki    
AVEK    
Brilliance Communications Oy    
Business Finland    
Digiloi Oy    
Digita    
Digital Forum    
Discovery    
Discovery Networks Finland Oy    
DNA    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elisa    
Eläkeläiset ry    
Eurosport    
Faktabaari    
FIAM    
Ficom    
Finnet    
Finnpanel    
Fox International Channels Oy    
Fox networks group Oy    
Google    
Helsingin sanomat    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto/kuvaohjelmalautakunta    
HSS Media    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen Sanomat    
IAB Finland    
Ilkka-Yhtymä    
Invalidiliitto    
Journalistiliitto    
Julkisen sanan neuvosto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakon viestintä    
Kaleva    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kehitysvammaliitto    
Keskisuomalainen Oyj    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Kopiosto    
KSF Media    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajat-Konsumenterna ry    
Kuntaliitto    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Loimaan lehti    
Loviisan Sanomat    
Länsi-Savo    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseudun tulevaisuus    
Mainostajien Liitto    
Markkinointiviestinnän Toimistojen liitto MTL    
Marva Media    
Mediahub HKI    
Mediakasvatusseura ry    
Mediakunta    
Medialiitto    
Mediapooli    
Mediatakojat    
Mediatalo Esa    
Metka ry    
MTV    
MTV Uutiset/Mediahub    
Mustread    
Nokia    
Näkövammaisten keskusliitto ry    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Otavamedia    
Paikallislehtien päätoimittajayhdistys    
Palta    
Pirkanmaan Lehtitalo    
Pirmediat    
Posti Group    
Procom    
Puolustusministeriö    
Päätoimittajien yhdistys    
Radio- ja telvisiotoimittajien liitto    
Radiomedia    
Rajavartiolaitos    
Rapport    
Salon Seudun Sanomat    
Sanoma Oyj    
Sanomalehtien liitto    
SBS Discovery Television Oy    
SES    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kylät ry    
Suomen Paikallismediat OY    
Suomen Suoramainonta Oy    
Suomen tietotoimisto    
Suomen Yrittäjät    
Suomi-Seura ry    
Svenska Finlands folkting    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Telia    
Teosto    
Tietosuojavaltuutettu    
Troot network    
Turun Sanomat    
Turun yliopisto    
Tutkivan journalismin yhdistys    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uutissuomalainen    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Viesti ry    
Viestilehdet    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
YLE    
Ylen ohjelmatyöntekijät ry    
Ympäristäministeriö    
Yritystukineuvottelukunta    
Asiasanat

valtiontuki

media

tiedonvälitys