Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (VM140:06/2013)

Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (VM140:06/2013)

Vastausaika on päättynyt: 8.1.2016

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista ja laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lakiin ehdotetaan koottavaksi TORI-laissa säädettyjä sekä uusia KaPA-ohjelmassa kehitettäviä hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja koskevat säännökset. Laissa säädettäisiin tarkemmin tukipalvelujen toiminnallisuuksista, palvelutuottajien vastuista ja tehtävistä sekä henkilö- ja muiden tietojen käsittelystä tukipalvelujen tuottamiseksi. Lisäksi säädettäisiin velvollisuudesta ja oikeudesta käyttää yhteisiä palveluja. Samalla kumottaisiin TORI-laista ja asetuksesta yhteisiä sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja koskeva säädäntö.

Harenumero on VM140:06/2013
 

Tausta
Valtiovarainministeriö on asettanut toimikaudelle 9.6.2014 – 31.12.2017 kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman (KaPA –ohjelma) ja sen strategisen johtoryhmän sekä ohjelmaryhmän. Ohjelman tavoitteena on parantaa julkisten palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta sekä tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yksityiselle sektorille. Ohjelma tukee ja muodostaa pohjan hallitusohjelmassa asetetulle tavoitteelle digitalisoida julkisen hallinnon palvelut. Ohjelman tehtävänä on luoda kansallinen sähköisten palvelujen infrastruktuuri julkisen hallinnon ja osin myös yritysten käyttöön.

Valtiovarainministeriön tukena hallituksen esityksen valmistelussa on ollut KaPA –ohjelman lainsäädäntötyöryhmä (toimikausi 14.4.2015 - 31.12.2016), jonka työskentelyyn ovat osallistuneet valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Väestörekisterikeskuksen edustajat. Hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä on kuultu myös muun muassa oikeusministeriön edustajia, tietosuojavaltuutettua sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (TORI-laki) mukaisia palvelutuottajia.
Tavoitteet
Lain tarkoituksena olisi parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta, kustannustehokkuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tavoitteena on, että yhteiset sähköisen asioinnin tukipalvelut yksinkertaistavat ja helpottavat turvallista hallinnossa asiointia. Lisäksi palveluilla on tavoitteena edistää julkisen hallinnon avoimuutta sekä parantaa julkisen hallinnon palvelujen laatua ja mahdollistaa sähköisten palvelujen kustannustehokkuus niiden elinkaaren ajan. Palveluilla on tarkoitus parantaa tietojen yhteiskäyttöä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta julkisessa hallinnossa sekä edistää yritysten mahdollisuuksia hyödyntää julkisen hallinnon tietovarantoja ja palveluja. Yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja voidaan hyödyntää viranomaisen tai muun käyttäjäorganisaation asiointipalvelun toteuttamisen tukena. Lisäksi palveluja voidaan hyödyntää käyttäjäorganisaation muun tehtävän tai palvelun hoitamisen tukena.
 
Linkit

http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=6307 - Lausuntopyyntö löytyy myös valtioneuvoston hankesivulta.

http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kansallisen-palveluarkkitehtuurin-laki-kokoaisi-saantelyn-yhteen-lakiin - VM:n tiedote ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Liitteet:

HE laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista - lausuntoversio doc.pdf - Ehdotus Hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista ja laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

2015_07437_sähköisen_asioinnin_tukipalvelut_§§_24_11_2015_sv_rev.pdf - Lagförslag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster

KaPA-palvelukokonaisuus-v1 0 (2).pdf - Esittely lausunnonantajille: Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja lakiluonnos hallinnon yhteisistä sähköisistä tukipalveluista

Aikataulu
Lausunnon antamisaika päättyy perjantaina 8.1.2016.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto annetaan ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista - lausuntoversio löytyy Asiasanat, linkit, liitteet kohdasta liitteenä.

Jos haluat antaa lausunnon muuten kuin tämän palvelun kautta, lausunto pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa (mielellään doc-, docx- tai rtf-tiedosto) osoitteella valtiovarainministerio@vm.fi.

Lausuntopalautteen arvioinnin ja asian mahdollisen jatkovalmistelun helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan hallituksen esityksen otsikointia ja jäsentelyä. Lisäksi pyydetään mahdollisuuksien mukaan arvioimaan lainmuutosten vaikutuksia.
 
Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot.
 

Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, eeva.lantto@vm.fi, puh. 0295 530 515
Lisätietoja antaa myös erityisasiantuntija Katja Väänänen, katja.vaananen@vm.fi, puh. 029 553 0245
Jakelu:
Aalto Yliopisto, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT    
Abako Oy    
Ahvenanmaan Maakuntahallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Eduskunta    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten ja TE toimistojen keha-keskus    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Eniro Finland Oy / Sentraali    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan keskusliitto    
Fujitsu Finland Oy    
Gofore Oy    
Hallinnon tietotekniikkakeskus    
HANSEL Oy    
Helsingin kaupunki    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen AVI    
JHL ry    
JUKO ry    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kansanleläkelaitos    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lahden kaupunki    
Lapin AVI    
Lapin ELY-keskus    
Lempäälän kunta    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Lounais-Suomen AVI    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mikkelin kaupunki    
Oikeusministeriö    
Oikuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Palvelualojen työnantajat ry    
PARDIA ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Phjois-Suomen AVI    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanman ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Posti Group Oyj    
Puolustusministeriö    
Reaktor Innovations Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Signicat Oy    
SignWise    
Sisäministeriö    
Solita Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Onlineallekirjoitus Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Ubisecure Solutions Oy    
Ulkoasiainministeriö    
Valtiokonttori    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

palveluväylä

sähköinen asiointi

kansallinen palveluarkkitehtuuri

TORI-laki

KaPA -ohjelma

digitalisaatio

viestinvälityspalvelu

palvelutietovaranto

hallinnon yhteiset sähköisen asioinnin tukipalvelut

palvelunäkymä

tunnistuspalvelu

asiointivaltuuspalvelu

väestörekisterikeskus