Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Regeringens proposition till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1614/01.01/2019

Vastausaika on päättynyt: 28.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Jord- och skogsbruksministeriet ber utlåtanden om utkast till regeringens proposition med förslag till lag om handel med sälprodukter och till lag om ändring av 43 § i jaktlagen.

Lagen om handel med sälprodukter ska inte längre föreskriva om Finlands viltcentral som ett godkänt organ som avses i Europeiska unionens lagstiftning. Till 43 § i jaktlagen, som gäller handel med vilt, fogas hänvisningar till lagstiftning om handel med sälprodukter.
Bakgrund
Lagstiftningen ska ändras så att den motsvarar gällande EU-författningar.

Riksdagen har i 2014 antagit en lag om handel med sälprodukter och en lag om ändring av 43 § i jaktlagen. Republikens president har stadfäst lagarna, men de har ännu inte trätt i kraft. Enligt propositionen ska dessa lagar upphävas.

Saluförandet av sådana sälprodukter som härrör från jakt som syftar till en hållbar förvaltning av marina resurser förbjöds i 2015 genom en ändring av förordningen (EU) nr 737/2010. I lagen om handel med sälprodukter behöver därför inte mera bestämmas om ett godkänt organ som ska utfärda intyg enligt EU-förordningen, inte heller om en myndighet som ska kontrollera organet.
Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1007-20151018&from=FI - EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1007/2009

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1850&from=FI - KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1850

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1007-20151018&from=FI - EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1007/2009

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1850&from=FI - KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1850

Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna utlåtandena senast torsdagen den 28 november 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Ni kan lämna era kommentarer på webbplatsen Utlåtande.fi. För att ge ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på Utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisning på webbplatsen Utlåtande.fi. Hjälp finns att få på adressen lausunto.om@om.fi.
 
Om ni inte kan lämna era kommentarer på Utlåtande.fi, kan utlåtandet i första hand sändas per e-post till kirjaamo@mmm.fi eller per brev till jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena som sänds elektroniskt ska levereras i pdf-, Word- eller rtf-format. 
 
Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.

Även andra instanser än de som finns upptagna på sändlistan får lämna kommentarer.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.
Beredare
Propositionen har utarbetats i jord- och skogsbruksministeriet som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information ger

- lagstiftningsråd Pekka Kemppainen, tfn 040 173 0249, (fornamn.efteramn@mmm.fi)

- konsulterande tjänsteman Heikki Lehtinen, tfn 040 770 9496, (fornamn.efteramn@mmm.fi).


 
Sändlista:
Intresseföreningen för en levande skärgård rf    
Kalatalouden Keskusliitto ry    
Luonnonvarakeskus    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Suomen Hylkeenpyytäjät ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Metsästäjäliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Tulli    
Ulkoasiainministeriö    
Ympäristöministeriö