Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Ruotsin merialuesuunnitelmaluonnoksista ja niiden ympäristöselostuksista

Begäran om utlåtande om ett utkast till havsplaner och miljöbedömningar för Sverige

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3218/2018

Vastausaika on päättynyt: 10.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Sveriges miljömyndigheter om havsplaner för Sverige (för Bottniska viken, för Östersjön och för Västerhavet) och miljöbedömningar av havsplanerna. I miljöbedömningen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen, E/ECE/1250, FördrS 67/1997) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar (FördrS 69/2010). Konventionen har arbetats fram inom FN:s ekonomiska kommission för Europa. I enlighet med konventionen har myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland möjlighet att framföra sina åsikter om utkast till havsplaner och miljörapporter. I Finland är miljöministeriet behörig myndighet för konventionen.
 
Miljöministeriet begär härmed synpunkter om utkasten till havsplaner för Sverige (för Bottniska viken, för Östersjön och för Västerhavet) och miljöbedömningarna av dessa.
 
Målsättningar
Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart och havsplanen visar lämplig användning av olika delar av havet.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Synpunkterna ska lämnas in till miljöministeriet senast måndagen den 10 september 2018 genom att besvara denna begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Synpunkterna behöver inte skickas separat per e-post eller post.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna synpunkter ska du som svarar registrera dig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Vänligen observera att alla synpunkter är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi.
 
Om du inte kan lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka dem per e-post till kirjaamo@ym.fi.

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna en åsikt.
Beredare
Mer information om denna begäran om utlåtande fås av konsultativa tjänstemannen Lasse Tallskog, tfn 050 413 0550, fornamn.efternamn@ym.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus/Ålands Landskapsregering    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY keskus    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Hanko    
Helsinki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kokkola    
Kotka    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin maakuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Naantali    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pori    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat/Merivoimien esikunta    
Raahe    
Rajavartiolaitos    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Tornio    
Turku    
Turun yliopisto    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Åbo Akademi    
Ämnesord

merialuesuunnittelu, merialuesuunnitelma, ympäristöselostus