Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM003:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 20.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamiseksi.

Euroopan yhteisön yhteisestä ympäristömerkistä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N: o 66/ 2010 (EU-ympäristömerkkiasetus). EU-ympäristömerkistä annettu asetus edellyttää, että jäsenvaltio nimeää yhden tai useamman organisaation, joka toimii hallituksen ministeriön alaisena tai sen ulkopuolella ja joka vastaa asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamisesta. Lisäksi jäsenvaltiot asetuksen mukaan edistävät EU-ympäristömerkin käyttöä mm. tiedostuskampanjoilla, kannustamalla pk-yrityksiä järjestelmän käyttöön sekä julkisissa hankinnoissa.

Suomessa EU-ympäristömerkistä säädetään EU-ympäristömerkistä annetussa laissa (832/2014). Voimassa olevassa laissa on nimetty Motiva Services Oy kansalliseksi toimielimeksi.

Lausuntoja pyydetään ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta. Tällöin lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Kirjallisia lausuntoja voi kuitenkin lähettää myös osoitteeseen kirjaamo@ym.fi
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

  

Tausta

EU-ympäristömerkistä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi organisaatiomuutosten vuoksi. Motiva Oy perustaa uuden
tytäryhtiön Ympäristömerkintä Suomi Oy:n, joka nimettäisiin 1.7.2018 alkaen hoitamaan EU-ympäristömerkinnän toimivaltaisen elimen tehtäviä.

Tavoitteet

Muutoksen syynä on tavoite selkiyttää ympäristömerkintää edistävän organisaation roolia sekä eriyttää nämä tehtävät muusta Motiva Oy:n ja Motiva Services Oy:n toiminnasta. Ympäristömerkintä poikkeaa Motivan muusta liiketoiminnasta ja synergiat Motivan muuhun toimintaan ovat jääneet vähäisiksi. Ympäristömerkinnän tehtävien hoidon eriyttäminen omaan yhtiöön mahdollistaisi oman selkeästi ympäristömerkintää edistävän strategian toteuttamisen ja näin selkeyttäisi ympäristömerkinnän asemaa ja roolia ympäristömerkin haltijoiden keskuudessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 20.4.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
  
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Taina Nikula, puh. 029 525 0202, sähköposti taina.nikula@ym.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Kaupan liitto ry    
Kuluttajaliitto    
Luonto-Liitto    
Marttaliitto    
Motiva Oy    
Oikeusministeriö    
Suomen ympäristökeskus    
Teknologiateollisuus ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö