Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Yhteistoimintalain uudistaminen - luonnos hallituksen esitykseksi yhteistoimintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Yhteistoimintalain uudistaminen - luonnos hallituksen esitykseksi yhteistoimintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7350/2019

Vastausaika on päättynyt: 15.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta työryhmän mietinnöstä, johon sisältyy hallituksen esitysluonnos uudeksi yhteistoimintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntoja pyydetään 15.1.2021 mennessä. 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi yhteistoimintalaki, joka korvaisi voimassa olevan lain yhteistoiminnasta yrityksissä sekä henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain. Lisäksi ehdotetaan eräisiin muihin lakeihin edellä mainituista muutoksista johtuvia mukautuksia.

Esityksellä parannettaisiin henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia. Samalla hyödynnettäisiin sääntelytapaa, jolla työpaikat voisivat itse määrittää tarkemmin, mitä kysymyksiä yrityksen tai yhteisön ja työyhteisön kehittämiseksi on tarpeen käsitellä ja minkälaisissa menettelyissä asiat käsitellään.

Työnantajan ja henkilöstön edustajan olisi käytävä säännönmukaista vuoropuhelua vähintään neljännesvuosittain, jolleivat työnantaja ja henkilöstön edustaja toisin sovi. Vuoropuhelu koskisi yrityksen tai yhteisön kehitysnäkymiä ja taloudellista tilannetta, työpaikan sääntöjä, käytäntöjä ja toimintaperiaatteita, työvoiman käyttötapoja ja henkilöstön rakennetta, osaamistarpeita ja osaamisen kehittämistä sekä työhyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä. Osana vuoropuhelua työnantaja laatisi yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa työyhteisön kehittämissuunnitelman työyhteisön suunnitelmalliseksi ja pitkäjänteiseksi kehittämiseksi.

Työnantajan työnjohtovallan piiriin kuuluvista olennaisista henkilöstövaikutuksista sekä työvoiman käytön vähentämisestä olisi käytävä muutosneuvottelut. Neuvottelumenettelyt vastaisivat pääpiirteissään voimassa olevaa lakia. Esityksessä kuitenkin ehdotetaan vahvistettavaksi henkilöstön edustajan oikeutta tehdä neuvotteluiden kuluessa ehdotuksia ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja, sekä täsmennettäisiin neuvotteluiden käynnistämisen ajankohtaa.

Henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annettuun lakiin sisältyvät säännökset siirrettäisiin yhteistoimintalakiin. Säännökset, jotka koskevat henkilöstön edustuksen järjestämistä rajat ylittävässä yhtiöiden sulautumisissa tai jakautumisessa, siirrettäisiin kuitenkin henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annettuun lakiin. Samalla viimeksi mainitun lain nimikettä muutettaisiin vastaamaan lain muutettua sisältöä. Henkilöstön edustusta koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että henkilöstön edustus olisi järjestettävä toimielimessä, jossa tosiasiallisesti käsitellään tärkeitä liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä.

Yhteistoimintalakia sovellettaisiin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Henkilöstön edustusta yritysten hallinnossa koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin yrityksiin, joiden Suomessa työskentelevien työntekijöiden määrä on vähintään 150.
Tausta
Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön 20.12.2018 asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä, jossa edustettuina olivat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja Akava ry. 

Työryhmä laati työnsä ensivaiheina väliraportin, joka sisälsi arvion voimassa olevan lainsäädännön tilasta ja uuden sääntelyn tavoitteista sekä ehdotukset uuden lain suuntaviivoista (Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain uudistamista valmistelevan työryhmän väliraportti, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:42).
 
Linkit
Liitteet:

YT-lakityöryhmän mietintö_final.pdf - YT-lakityöryhmän mietintö

Huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Propositionens huvuksakliga innehåll och paragrafer

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.1.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
hallitusneuvos Nico Steiner, puh. 029 504 9001
erityisasiantuntija Elli Nieminen, puh. 029 504 8247
erityisasiantuntija Katariina Tirri, puh. 029 504 7180
sähköposti: etunimi.sukunimi@tem.fi
Jakelu:
Akava ry    
Autoliikenteen työnantajaliitto ry    
DIF Directors' Institute Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Finanssiala ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Keskuskauppakamari    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos KT    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Perheyritysten liitto    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Varustamot    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Työneuvosto    
Työterveyslaitos    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
VM/Valtion työmarkkinalaitos    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yhteistoiminta-asiamies    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

työlainsäädäntö

mietintö

työelämä

Yhteistoimintalaki

hallintoedustus