Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34178/2021

Vastausaika on päättynyt: 12.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
​Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman 5. liitteen - kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun vastaiset toimet kohdan 1 mukaan selvitetään, onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen.
 
Tuloverolakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset omaisuuden arvonnousutulosta sekä omaisuuden arvonnousutulon laskemisesta laskennallisena luovutusvoittona. Omaisuuden arvonnousutulon verovelvollisia olisivat ne luonnolliset henkilöt, joiden verovelvollisuusasema muuttuisi yleisesti verovelvollisesta rajoitetusti verovelvolliseksi tai joiden verosopimuksen mukaiseksi asuinvaltioksi tulisi muu valtio kuin Suomi. Omaisuuden arvonnousutulo luettaisiin Suomesta pois muuttoa edeltävän päivän verovuoden pääomatuloksi tai verovelvollisen vaatimuksesta sen verovuoden tuloksi, jona omaisuutta luovutetaan vastikkeellisesti tai lahjana, ei kuitenkaan, jos luovutus tapahtuu myöhemmin kuin kahdeksantena verovuotena muuttovuoden jälkeen. Sääntelyn piiriin kuuluisi lähtökohtaisesti irtain omaisuus.
 
Sääntelyä ei kuitenkaan sovellettaisi, jos omaisuuden arvonnousutulon alaisen omaisuuden yhteenlaskettu käypä arvo olisi vähemmän kuin 500.000 euroa tai mainitun omaisuuden laskennallisen luovutusvoiton määrä olisi vähemmän kuin 100.000 euroa. Omaisuuden arvonnousun laskennallinen luovutusvoitto määritettäisiin vähentämällä arvonnousun alaisen omaisuuden Suomesta pois muuttoa edeltävästä käyvästä arvosta omaisuuden hankintameno. Laskennallinen luovutusvoitto laskettaisiin soveltaen soveltuvin osin luovutusvoittoa koskevia yleisiä periaatteita. Vero määrättäisiin laskennallisen luovutusvoiton 100.000 euroa ylittävältä osin. Omaisuuden arvonnousun perusteella verotettava tulo olisi pääomatuloa ja siihen sovellettaisiin pääomatulon verokantaa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta ja niitä sovellettaisiin ensimmäisenkerran vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.
Tavoitteet
Säännöksillä pyritään turvaamaan se, että maastamuuttotilanteissa valtiolla on verotusoikeus siihen henkilön omistamien varojen arvonnousun osaan, joka on kertynyt luonnollisen henkilön asuessa kyseisessä valtiossa, vaikka varoja ei olisi tosiasiallisesti luovutettu. Luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousun perusteella maksettavan veron sisällyttäminen kansalliseen lainsäädäntöön johtaisi siihen, että Suomi voisi verottaa Suomessa asumisen aikana kertynyttä omaisuuden arvonnousua, vaikka henkilö siirtäisi verotuksellisen asuinpaikkansa toiseen valtioon ja omaisuuden luovutus tapahtuisi tämän jälkeen. Omaisuuden arvonnousun perusteella maksettavan veron käyttöönoton voitaisiin katsoa heikentävän verosuunnittelumahdollisuuksia niiden tilanteiden osalta, jossa verotuksellinen kotipaikka pyritään tilapäisesti siirtämään Suomesta ennen omaisuuden luovuttamista esimerkiksi sellaiseen valtioon, jossa omaisuuden luovutukseen ei kohdistu lainkaan veroa tai jossa verotuksen taso on hyvin matala.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM188:00/2021 - Linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

http://vm.fi/-/uudet-arvonnousutuloa-koskevat-saannokset-maastamuuttoon-liittyvan-veronkierron-ja-aggressiivisen-verosuunnittelun-estamiseksi - Tiedote: Uudet arvonnousutuloa koskevat säännökset maastamuuttoon liittyvän veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun estämiseksi

Liitteet:

Luonnos HE arvonnousuvero.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 12.9.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 12.9.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
neuvotteleva virkamies Minna Upola, puh. 02955 30172, minna.upola(at)gov.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Finanssiala ry    
Finnwatch ry    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Keskuskauppakamari    
Oikeusministeriö    
Perheyritysten liitto ry    
Professori Juha Lindgren    
Professori Marianne Malmgrén    
Professori Marjaana Helminen    
Professori Pekka Nykänen    
Professori Reijo Knuutinen    
Pääomasijoittajat ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestä SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Turun Yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työelämäprofessori Timo Viherkenttä    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Asiasanat

verotus

tulovero

arvonnousutulo