Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Paraisten, Korppoon, Nauvon pohjoisen, Porvoon ja Sipoon yhteysalusreittien palvelutaso

Paraisten, Korppoon, Nauvon pohjoisen, Porvoon ja Sipoon yhteysalusreittien palvelutaso

Lausuntopyynnön diaarinumero: VARELY/13/2020

Vastausaika on päättynyt: 28.2.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maantielauttojen ja yhteysalusliikenteen hoito on valtakunnallisesti keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskus vastaa 40 lauttapaikasta, joista suurin osa sijaitsee Turun saaristossa ja Itä-Suomen järvialueilla, sekä hoitaa liikenneyhteyksiä 10 yhteysalusreitillä Saaristomerellä ja 2 Suomenlahdella. Lisäksi ELY-keskus tukee kuljetuksia Sipoon, Loviisan, Inkoon ja Raaseporin saaristoissa sekä Saariston Rengasteillä.

Laissa saariston kehityksen edistämisestä (494/1981, 5 §) on osoitettu valtiolle velvollisuus pyrkiä järjestämään saariston vakituiselle asutukselle asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut. Näiden liikenne- ja kuljetuspalveluiden palvelustasosta päättäminen sekä palveluiden hankinta on laissa ja asetuksessa ELY-keskuksista osoitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tehtäväksi.

Yhteysalusliikenteen palvelutasosta ei ole tehty virallista päätöstä. Yhteysalusliikenteessä käyttäjät pääsevät osallistumaan hankittavan palvelun määrittelyyn. Palvelun käyttäjien osallistuminen liikennepalvelun suunnitteluun mahdollistaa, että käyttäjien todelliset tarpeet tulevat huomioiduksi ja hankittava palvelu on tarkoituksenmukaista. 
Tausta
Nykyiset liikennöintisopimukset Paraisten, Korppoon, Nauvon pohjoisen ja Porvoon​ yhteysalusreiteillä ovat päättymässä 30.4.2021. Sipoon reitille on tehty avustuspäätös vuodelle 2020. 

Kilpailutusten valmistelu käynnistettiin toukokuussa 2019, jolloin Varsinais-Suomen ELY-keskus julkaisi kyselyn reittialueen käyttäjille. Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa yhteysalusten nykyisestä käytöstä sekä käyttäjien odotuksista liikennettä kohtaan. Syyskuussa 2019 järjestettiin yhdessä kuntien kanssa neljä yleisötilaisuutta, joissa esiteltiin kyselyn tuloksia, liikennetilastoja sekä yleisiä suunnittelun periaatteita. Tilaisuuksissa käyttäjillä oli mahdollisuus esittää, että mitkä seikat liikenteessä ovat luovuttamattoman tärkeitä sekä priorisoimaan näitä. Syksyllä 2019 järjestettiin myös markkinavuoropuhelu reittialueiden operoinnista kiinnostuneiden yritysten kanssa.

Kaikkien edellä saatujen tietojen valossa on ELY-keskuksessa virkamiestyönä laadittu palvelutasoluonnokset. Uudet palvelusopimukset ja liikennöinti uusilla palvelutasomäärityksillä käynnistyy 1.5.2021.
Tavoitteet
Valmistelussa keskeisenä tavoitteena on pidetty saariston vakituisten asukkaiden mahdollisuuksia asua ja elää saaristossa ympärivuotisesti. Toimivalla yhteysalusliikenteellä on tähän keskeinen merkitys. Tavoitteena on ollut myös käytettävissä olevien resurssien parempi kohdentaminen sinne, missä on tarvetta. Joillakin reiteillä tai reittien osilla tämä uudelleenkohdentaminen tulee tarkoittamaan palvelutason laskua. Palvelutasoa määrittäessä on kuitenkin pyritty huomioimaan tiedossa olevat liikennetarpeet.

Viimeisenä tavoitteena on ollut rakentaa taloudellisesti ja toiminnallisesti järkeviä sopimuskokonaisuuksia. Tämän johdosta esimerkiksi Nauvon pohjoinen reitti ja Korppoon reitti yhdistyvät samaan palvelusopimukseen. Myös Sipoon avustettu yhteysalusreitti otetaan monivuotisen palvelusopimuksen piiriin yhdistämällä se samaan sopimukseen Porvoon reitin kanssa. 

Reittien käyttäjillä on mahdollisuus esittää näkemyksiä palvelutasoluonnoksista. Lausuntokierroksen tavoitteena on minimoida mahdolliset palvelutasoluonnoksissa olevat virheet, sekä antaa kommentointimahdollisuus niille, jotka eivät prosessin aikaisemmissa vaiheissa ole päässeet esittämään näkemyksiään.
Linkit
Liitteet:

Palvelutasoluonnos_Korppoon-Nauvon pohjoinen yhteysalusreitti 2021-2026.pdf - Palvelukuvaus ja palvelutasoluonnos, Nauvon pohjoisen - Korppoon yhteysalusreitti (FI)

Palvelutasoluonnos_Paraisten yhteysalusreitti 2021-2026.pdf - Palvelukuvaus ja palvelutasoluonnos, Paraisten yhteysalusreitti (FI)

Palvelutasoluonnos_Porvoon-Sipoon yhteysalusreitti 2021-2026.pdf - Palvelukuvaus ja palvelutasoluonnos, Porvoon - Sipoon yhteysalusreitti (FI)

Servicenivå_norraNagu-Korpo förbindelsefartygsrutten 2021-2026.pdf - Servicenivåutkast, Norra Nagu-Korpo förbindelsefartygsrutten (SE)

Servicenivå_Pargas förbindelsefartygsrutt 2021-2026.pdf - Servicenivåutkast, Pargas förbindelsefartygsrutten (SE)

Servicenivå_Borgå-Sibbo förbindelsefartygsrutten 2021-2026.pdf - Servicenivåutkast, Borgå-Sibbo förbindelsefartygsrutten (SE)

Aikataulu
Yhteysalusreittien käyttäjillä sekä muilla intressitahoilla on mahdollista antaa lausuntonsa palvelutasoluonnoksiin. Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta 28.2.2020 mennessä. 
               
Palvelusopimusten kilpailutukset käynnistyvät helmi- maaliskuussa 2020. Uudet sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa noin vuosi ennen sopimuskauden alkamista, huhti-toukokuussa 2020. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot palvelutasoluonnoksista pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta. Lausunnon voi jättää myös sähköpostilla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Nimettömiä lausuntoja ei huomioida. 

Lausuntopyyntö on jaettu uusien palvelusopimusten mukaisiin kokonaisuuksiin. Mikäli palautteesi koskee Sipoon reittiä, täytä ainoastaan Porvoon - Sipoon yhteysalusreittiä koskeva kohta. Tarvittaessa mainitse reittialueen piirissä oleva saari, jonka liikenneyhteyksiä lausuntosi koskee. Tässä vaiheessa toivotaan mahdollisimman konkreettisia vastauksia. 
Valmistelijat
Saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen, sähköposti: jari.nieminen@ely-keskus.fi 
Jakelu:
Liikenne- ja viestintävirasto    
Metsähallitus    
Paraisten kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Sipoon kunta    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan virkistysalueyhdistys    
Varsinais-Suomen liitto    
Asiasanat

Saaristoliikenne

Yhteysalusliikenne

Paraisten yhteysalusreitti

Nauvon pohjoinen yhteysalusreitti

Korppoon yhteysalusreitti

Porvoon yhteysalusreitti

Sipoon yhteysalusreitti

Skärgårdstrafiken

Förbindelsebät

Förbindelsefartyg