Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Bothnia Offshore Lambda -merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Begäran om utlåtande om Finlands behov att delta i förfarandet för miljökonsekvensbedömning av vindparken Bothnia Offshore Lambda i Sveriges exklusiva ekonomiska zon

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2023/518

Vastausaika on päättynyt: 18.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finlands miljöcentral har tagit emot en underrättelse från Sveriges miljömyndigheten (Naturvårdsverket) om ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) har inletts i enlighet med FN/ECE:s konvention om miljökonsekvensbedömning i ett gränsöverskridande sammanhang (E/ECE/1250, FördrS 67/1997, Esbokonventionen).

Uppgifterna för gränsöverskridande miljökonsekvensbedömningar överfördes från miljöministeriet till Finlands miljöcentral. Enligt lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017, ändringar 911/2022) Finlands miljöcentral är den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland. Finlands miljöcentral ber om utlåtanden vid 15.3.-18.4.2023 om Finlands behov att delta i Sveriges MKB-förfarandet och innehåll av samrådsdokumenten.
Bakgrund
Underrättelsen omfattar en planerad havsbaserad vindpark Bothnia Offshore Lambda som ligger i södra Bottenhavet i svensk ekonomisk zon. Projektansvarig är Njordr Offshore Wind AB. Projektområdet är 323 kvadratkilometer stort och havsdjupet varierar mellan 35–85 meter i området. Avståndet till närmsta stad Hudiksvall, Sverige är 55 kilometer. Avståndet från landområden cirka 36 kilometer till Arnön och Kuggören, Sverige. Projektet består av max 93 vindturbiner med en total installerad kapacitet om cirka 1600 MW och en förväntad årsproduktion på drygt 6 TWh. En vindturbin har en enhetseffekt på cirka 15–25 MW. Parkens vindkraftverk kommer att ha en totalhöjd på maximalt 330 meter över havsytan.

De individuella vindturbinerna knyts samman via ett internkabelnät med funktionalitet för att överföra den producerade energin samt för kommunikation. Internkabelnätet överför den producerade energin till en eller flera havsbaserade transformatorstationer, där elektriciteten omvandlas och överförs till land via en eller flera anslutningskablar.
Målsättningar
Den projektansvarige har utarbetat ett samrådsunderlag för miljökonsekvensbedömningen som innehåller information om gränsöverskridande miljöpåverkan. Finska myndigheter, allmänheten och organisationer ges möjlighet att lämna synpunkter om Finlands deltagande i Sveriges MKB-förfarandet och innehåll av samrådsdokumenten. Svaren bör särskilt fokusera om det finns behov av att Finland medverkar i miljökonsekvensbedömningen, synpunkter angående miljökonsekvenser av projektet som kan beröra Finland och eventuella gränsöverskridande effekter som bör inkluderas.

Om Finland deltar i det MKB-förfarandet kommer MKB-rapport att göras tillgänglig för samråd och kommentarer senare i Finland.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna era synpunkter senast den 18 april 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Synpunkter begärs genom tjänsten utlåtande.fi. För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte skicka in ditt utlåtande via e-post eller post. Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisningar. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alternativt kan synpunkter lämnas per e-post till registraturen kirjaamo@syke.fi eller per post Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors. Ange ärendedummer SYKE/2023/518.

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Beredare
Mer information ges överinspektör Laura Aitala-Martesuo, tel. 0295 251 325, fornamn.efternamn@syke.fi.
Sändlista:
BirdLife Suomi / BirdLife Finland    
Energiavirasto / Energimyndigheten    
Fingrid Oyj    
Ilmatieteen laitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)    
Luonnonvarakeskus / Naturresursinstitutet    
Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet    
Metsähallitus / Forststyrelsen    
Museovirasto    
Natur och Miljö    
Puolustusministeriö / Försvarsministeriet    
Puolustusvoimien Pääesikunta / Försvarsmaktens Huvudstaben    
Rajavartiolaitos / Gränsbevakningsväsendet    
Satakuntaliitto    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto SLL / Finlands naturskyddsförbund FNF    
Suomen Riistakeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö / Arbets- och näringsministeriet    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi / WWF Finland    
Väylävirasto    
Ålands landskapsregering    
Ålands Natur & Miljö    
Ämnesord

YVA-menettely, tuulivoima

Espoon sopimus

Esbokonventionen

miljökonsekvensbedömning