Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-859-2023

Vastausaika on päättynyt: 31.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Opetushallitus pyytää lausuntoanne kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
 


 
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö on tehty laajassa yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Uudistuksen tavoite on ollut ottaa käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö. Tämä on edellyttänyt ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilua. Voimassa oleviin kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteisiin on palautteiden mukaan oltu pääsoin tyytyväisiä. Tutkinnon uudistamisen yhteydessä ei olla muutettu osaamisalojen tai tutkinnon osien nimiä eikä tutkintonimikkeitä. Ainoastaan tutkinnon osassa Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppijan oppimisen ohjaaminen sanat oppilas ja opiskelija on muutettu sanaksi oppija.Uudistamisen yhteydessä kaikki tutkinnon osat on kuitenkin käyty läpi ja niihin on tehty tarvittavat muokkaukset ja muutokset. Muutokset ovat liittyneet lähinnä termistön ajantasaistamiseen ja ammattitaitovaatimusten selkiyttämiseen uudelleen muotoilun yhteydessä.

Tutkinnon rakenteeseen on tehty osaamispistemuutoksia valinnaisten tutkinnon osien ja pakollisten tutkinnon osien välillä. Uudistamisen yhteydessä ammatilliset valinnaisten tutkinnon osat muutettiin 15 osaamispisteiden laajuiseksi. Tällä haluttiin varmistaa tutkinnon rakenteen toimivuus ja samalla helpotettiin muiden tutkintojen mahdollisuuksia valita tämän tutkinnon ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia. Joidenkin pakollisten tutkinnon osien osaamispistemäärä muuttui tämä muutoksen myötä. Uudistamisen yhteydessä arvioitiin pakollisten tutkinnon osien vaikeutta, kattavuutta ja merkittävyyttä.  Laadittiin uusi valinnainen tutkinnon Koulunuorisotyössä toimiminen ja lisäksi tutkintorakenteeseen lisättiin mahdollisuus ottaa uudistetusta kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta tutkinnon osa sekä tutkinnon sisällä valinnainen tutkinnon osa toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista.

Uudistamistyötä on tehty vuosien 2022–2023 aikana kuudessa kaikille avoinna olleille kasvatus- ja ohjausalan työpajoissa. Lisäksi on järjestetty useampi kohdennettu tilaisuus kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon eri osaamisalojen toimijoille, kuten nuoriso- ja yhteisöohjauksen, kommunikaation- ja viittomakielisen ohjauksen ja varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisaloille. Uudistettavia tutkinnon perusteita on työstetty Suomen ev.-lut.kirkon varhaiskasvatuksen koulutuksen seurantaryhmän kokouksissa. Tutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalassa on mahdollisuus saada myös pätevyys seurakunnan lastenohjaajan tehtäviin.

Tutkinnon kolmesta osaamisalasta kaksi osaamisalaa varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan, lastenohjaaja ja kommunikaation- ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala, kommunikaatio- ja viittomakielen ohjaaja tuovat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään. Näiden osaamisalojen osalta on varhaiskasvatukseen liittyvien tutkinnon osien tuottama osaaminen ajantasaistettu ja käyty läpi yhdessä Opetushallituksen varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi ammattitaidon osoittamistavoissa tarkennettiin varhaiskasvatuksen ympäristöjä, joissa näytöt tulisi järjestää.

Perustetyössä on käytetty avointa verkkotyöalustaa. Uudistustyötä on tukenut oma Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon TEAMS-ryhmä, jossa on reilut 150 jäsentä. Tutkinnon oma TEAMS-ryhmän tapaamiset jatkuvat perusteiden toimeenpanovaiheessakin. Lisäksi TEAMS-ryhmä toimii alan muiden ajankohtaisten tietojen ja tapahtumien yhteydenpitokanavana.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteet on uudistettu ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2024.

 
Tavoitteet
Uudistuksen tavoite on ollut ottaa käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö. Tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten kuvaustapaa ja osaamisperusteisuutta on vahvistettu sekä sisältöjä tarkistettu.

Tutkinnon muodostumista ja tutkinnon osien sisältöjä on tarkistettu työelämästä tulleiden osaamistarpeiden pohjalta. Osaamisalat ja tutkintonimikkeet ovat pysyneet ennallaan.
 
Yhteiset tutkinnon osat ja kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvät yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) on uudistettu jo aiemmin. Ne tulivat voimaan 1.8.2022 alkaen, joten lausuntopyyntö ei koske näitä tutkinnon osia.

 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.3.2023.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä, selkeydestä ja ymmärrettävyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta ja tutkinnon osien sisällöstä
 
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon muodostumisen osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
  • pakollisissa tutkinnon osissa on työelämässä vaadittava keskeinen osaaminen
  • valinnaiset tutkinnon antavat laaja-alaisia valmiuksia alan eri tehtäviin
  • tutkinnon muodostuminen mahdollistaa monipuolisen opintopolun työelämän eri tarpeisiin
 
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon osien osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
  • osaaminen (tiedot, taidot ja pätevyydet) on ajantasaista ja huomioi tulevaisuuden osaamistarpeet
  • termistö on selkeää, ymmärrettävää ja toimialalla yleisesti käytettävää
  • osaamisen voidaan hankkia, osoittaa ja arvioida työelämän tehtävissä ja prosesseissa erilaisilla työpaikoilla
 
Pyydämme mainitsemaan lausunnossa, mihin tutkinnon osaan palaute kohdistuu.
 
Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Lausuntopyyntö pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. Lausuntoja toivotaan muiltakin kuin jakelussa olevilta.
 
Tutkintojen perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta.

 
Valmistelijat
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden luonnos on valmistelu yhteistyössä työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden asiantuntijatahojen edustajien kanssa. Uudistustyön aikana on ollut 6 avointa webinaaria.Uudistamistyötä on esitelty kolme kertaa kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunnan kokouksessa. Perustetyötä pohjustettiin osaamistarvekyselyllä sekä koulutuksen järjestäjille että työelämän edustajille.  Perustetyö käynnistettiin voimassa olevan perusteen tarkastelulla mitä osaamista perusteessa tulisi säilyttää ja mitä uudistaa.

Tutkinnon perusteiden kirjoittamistyössä on tehty yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan sekä nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalan osalta Suomen Diakoniaopiston ja kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalan osalta Pohjois-Savon opiston kanssa. 

Lisätietoa antaa opetusneuvos Sanna Penttinen (sanna.penttinen@oph.fi)
 
Jakelu:
Aivoliitto    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
CP-liitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Hengitysliitto ry    
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kirkkopalvelut ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Korpisaaren Säätiö sr    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Ammattiopisto Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Kuurojen palvelusäätiö    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.    
Portaanpää ry    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen kansanopistoyhdistys    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen kuurosokeat ry    
Suomen lähi- ja perushoitajien liitto Super    
Suomen Nuoriso-opiston Kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
VIKO Viittomakielen ohjaajat ry    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

ammatillinen koulutus, tutkinnon perusteet