Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2050/2023

Vastausaika on päättynyt: 27.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetus on uudistettu. Uusi komission asetus tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EU) N:o 2022/2472 on tullut voimaan 1.1.2023.

Maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta annettu valtioneuvoston asetus (510/2020, ja muutos 160/2022, kipsiasetus) tulee päivittää uuden maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen vuoksi. Kyseessä olisi kipsiasetuksen tekninen muutos, jossa viittaukset tarkistettaisiin. Käytännössä tämä tarkoittaisi päivitystä neljään pykälään.
Tausta
Maatalousmaan kipsikäsittely on innovatiivinen maatalouden vesiensuojelumenetelmä, jolla toteutetaan vesien- ja merenhoidon tavoitteita. Kipsikäsittelyn tavoitteena on maataloudesta johtuvan fosforikuormituksen vähentäminen.
Myös valtioneuvoston joulukuussa 2021 hyväksymiin vesienhoitosuunnitelmiin 2022–2027 sisältyy toimenpide kipsin peltolevityksestä.

 
Tavoitteet
Kipsin levitys maatalousmaalle on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja Suomen kestävän kasvun ohjelmaa  Kokonaistavoitteena on kipsin levittäminen noin 100 000 peltohehtaarin pinta-alalle vuosien 2020–2025 aikana siten vähentäen valuma-alueelta vesistöihin ja mereen tulevaa fosforikuormitusta. Tavoitteena on myös tehdä kipsikäsittely ja sen mahdollisuudet tunnetuksi sekä laajemminkin tiedottaa toimialalle ja sidosryhmille maatalouden vesiensuojelutoimista.
Lisätietoja hankkeesta on saatavilla ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys.
Linkit

https://ym.fi/vedenvuoro - Vesiensuojelun tehostamisohjelma

https://vm.fi/kestava-kasvu - Suomen kestävän kasvun ohjelma

https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys - Kipsi-hanke

Liitteet:
Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksesta ja muistioluonnoksesta 27.3.2023 mennessä
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.


 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa asiantuntija Salla Koskela, salla.m.koskela(at)gov.fi ja puh. 0295 250 236.
Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
ProAgria Keskusten liitto    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen vesiyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Asiasanat

maatalous

vesienhoito

vesien tila

vesiensuojelu