Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräyksien ja ohjeiden muutos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Ändring av Föreskrifter och anvisningar: Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 9/01.00/2018

Vastausaika on päättynyt: 2.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finansinspektionen utvidgar VM01-rapporteringen för skadeförsäkringsbolag att även gälla filialer till utländska EES-försäkringsbolag som verkar i Finland (nedan EES-filial). EES-filialer ombes lämna in upplysningar som beskriver verksamhetens omfattning per försäkringsklass varje år.
Samtidigt utvidgas VE011-blanketten för livförsäkringsbolag så att fondräntan rapporteras till Finansinspektionen både för försäkringarnas hela löptid och för det första året efter rapporteringsåret.
Bakgrund
Det föreslås att VM01c- rapporteringen utvidgas att omfatta EES-filialer för att få en bättre helhetsbild om Finlands skadeförsäkringsmarknad. Rapporteringen utvidgas därtill eftersom det skulle ge Finansinspektionen möjlighet att på årsnivå publicera uppgifter per försäkringsklass om hela Finlands försäkringsmarknad både för enskilda bolag och filialer.
Anvisnigar för att fylla i VE-blanketten på tillsynsmeddelanden 14.2.20182018 – 10/2018 anses inte vara tillräckliga.
Målsättningar
VM01c: Att få en bättre uppfattning om Finlands skadeförsäkringsmarknad och förbättra informationen som publiceras om Finlands försäkringsmarknaden.
VE011: Gemförbar information av alla tillsynsobjekten
Bilagor:
Tidtabell
Svarstiden går ut den 2.11.2018 kl.23.59. Sammandrag av yttranden (endast på finska) ska publiceras uppskattningsvis i december 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi.
Skriv under avsnittets mellanrubrik det stycke, tex.. stycke (19), som er kommentar gäller. Märk därtill vilken formulering ni skulle önska i ifrågavarande stycke.
Gällande rapporteringstabell och anvisningar märk vilken rad eller vilken kolumn er kommentar gäller.
Skriv era kommentarer till övriga stycken i utkastet under generella kommentarer lika, tex. stycke (1) eller avsnitt 1.1 –med anteckningar. Märk därtill vilken formulering ni skulle önska i ifrågavarande stycke.
Beredare
Ytterligare information:analytiker Kirsti Svinhufvud, kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi
Sändlista:
AIG Europe S.A., branch in Finland    
Aktia Livförsäkring Ab    
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Suomen sivuliike    
Chubb European Group Limited, sivuliike Suomessa    
Euler Hermes Europe SA/NV., Suomen sivuliike    
Financial Insurance Company Limited, Suomen sivuliike    
Financial Insurance Company Limited, Suomen sivuliike    
Finanssiala ry    
Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), filial i Finland    
Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia    
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike    
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva    
Lloyd´s Insurance Company SA/NV, branch in Finland    
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö    
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö    
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy    
Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag, Filial Finland    
OP-Henkivakuutus Oy    
Protector Forsikring ASA, filial Finland    
SHB Liv Försäkringsaktiebolag    
Solid Försäkringsaktiebolag, Suomen sivuliike    
Sp-Henkivakuutus Oy    
The Association of underwriters known as Lloyds, branch in Finland    
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia    
Zurich Insurance plc. Suomen sivuliike    
Ämnesord

Määräykset ja ohjeet 1/2011

vakuutusluokkakohtainen tulos

keskimääräinen rahastokorko

Filial till EES-fösäkringsbolag

Förskrifter och anskrivningar 1/2011

försäkringsklass

fondräntan

ETA-maan vakuutusyhtiön sivuliike