Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmän muistiosta sovittelun mahdollisuuksista hallintoasioissa

Lausuntopyyntö työryhmän muistiosta sovittelun mahdollisuuksista hallintoasioissa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21185/2020

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän muistiosta.   
Tausta
​Oikeusministeriö asetti 29.10.2020 työryhmän selvittämään sovittelun mahdollisuuksia hallintoasioissa. Työryhmän toimikausi oli 2.11.2020 – 30.4.2021 ja sen puheenjohtajana toimi kansliapäällikkö Pekka Timonen. Työryhmän asettamisen taustana oli pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan ” selvitetään mahdollisuudet tuoda sovittelun kaltaisia menettelyjä joihinkin hallintoprosesseihin”.

Työryhmän tehtävänä oli tehdä esiselvitys siitä, missä hallintoprosesseissa sovittelu voisi tulla kysymykseen sekä tehdä mahdolliset ehdotukset hallitusohjelmakirjausta toteuttavista valmistelutoimeksiannoista. Työryhmän tuli kiinnittää erityisesti huomiota siihen, missä hallintoprosessissa käsiteltävissä asiaryhmissä sovittelun tai sen kaltaisten menettelyjen käyttöön ottamiselle on selkeä ja perusteltu este. Muiden asiaryhmien osalta tuli arvioida, missä ja minkä tyyppisissä asioissa sovittelulle olisi parhaat edellytykset.

Työryhmä on toteuttanut toimeksiantonsa laatimalla muistion toisaalta sovittelun ilmeisistä esteistä ja rajoitteista sekä toisaalta sovittelun mahdollisesta käyttöalasta hallintoasioissa.
Tavoitteet
Lausuntopalaute otetaan huomioon jatkotoimenpiteistä päätettäessä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 31.8.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Ohjeet > Käyttöohjeet.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Elina Nyholm, puh. 02951 50 807 etunimi.sukunimi(at)om.fi.
 
Hallitusneuvos Anne Hallavainio, puh. 02951 50458  etunimi.sukunimi(at)om.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto - Statens ämbetsverk på Åland    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eläketurvakeskus    
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keva    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennevakuutuskeskuksen kautta sen jäsenistölle    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääkevahinkokeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisihallitus    
Potilasvakuutuskeskus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Suomen Akatemia    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Pankki    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen kaupunki    
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Tapaturmavakuutuskeskuksen kautta sen jäsenistölle    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta    
Työllisyysrahasto    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

selvitys

tuomioistuimet

sovittelu