Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistus - arviomuistioluonnos

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistus - arviomuistioluonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1557/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 8.2.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriön säädöshankepäätöksen (19.9.2018; LVM/1557/03/2018) mukaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki (VAK-laki) ja sen nojalla annettu lainsäädäntö on tarpeen uudistaa, koska lain voimaan tulon jälkeen vaarallisten aineiden kuljetusten toimintaympäristö ja olosuhteet ovat muuttuneet.

Säädöshankepäätöksessä todetaan myös, että uuden lainsäädännön tueksi valmistellaan hankkeen alkuvaiheessa arviomuistio, joka lähetetään laajati viranomaisille ja toimijoille arvioitavaksi ja lausuttavaksi.

Tässä merkityksessä pyydetään toimittamaan lausunto arviomuistioluonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriölle 8.2.2019 mennessä.

 

 

Tausta

Voimassa oleva vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki (719/1994) on tullut voimaan vuonna 1994. Lain nojalla on annettu 13 asetusta ja kaksi Liikenteen turvallisuusviraston määräystä. Kansalliset vaarallisten aineiden kuljetuksista annetut vaatimukset perustuvat monilta osin kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin lainsäädäntöön. VAK-lain soveltamisala kohdistuu pääsääntöisesti rajattuihin ammattiryhmiin tai ammattimaiseen toimintaan.

VAK-lain voimaantulosta on yli 20 vuotta. Ajan kuluessa VAK-toimintaympäristö ja -olosuhteet ovat muuttuneet sekä kansallisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa. Muun muassa siksi lakia on muutettu sen voimaan tulon jälkeen useita kertoja.

Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat monipuolisesti Suomen elinkeinoelämää ja teollisuutta sekä yhteiskuntaa ja kuluttajia. VAK-toimijakenttä on monimuotoinen. Peruskuljetusketju muodostuu lähettäjästä, kuljetuksen suorittajasta, kuljettajasta ja vastaanottajasta. Alalla toimii myös huolinta- ja logistiikkapalveluita tarjoavia yrityksiä. Kuljetukseen käytettävien pakkausten, säiliöiden ja kuljetusyksiköiden on täytettävä rakenne- ja valmistusvaatimuksia ja läpäistävä tarkastukset, mukaan lukien käytönaikaiset tarkastukset. Alalla on pakkauksen ja säiliön valmistajia sekä jälleenmyyjiä. Viranomaisten tunnustamissa tarkastuslaitoksissa arvioidaan pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuutta, tarkastetaan pakkauksia ja säiliöitä sekä myönnetään hyväksyntöjä. Viranomaisen tunnustamissa organisaatiossa tehdään vuosittaisia VAK-määräaikaiskatsastuksia ajoneuvolle ja perävaunuille. Niiltä haetaan myös ajoneuvojen tyyppihyväksyntää.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen osallistuvien henkilöiden on oltava koulutettuja ja päteviä. Esimerkiksi VAK-kuljettajalta tiellä edellytetään pääsääntöisesti ajolupa. Organisaatiossa on lähtökohtaisesti oltava turvallisuusneuvonantaja, jos se kuljettaa vaarallisia aineita tai jos sen toiminta vaikuttaa VAK-kuljetukseen. Oma roolinsa kuljetusketjussa on myös esimerkiksi rahtiasiakirjojen laatijoilla, pakkaajilla, kuormaajilla, täyttäjillä, ahtaajilla, pakkauksen tai säiliön haltijan sekä sataman- tai lentopaikanpitäjillä ja rataverkonhaltijoilla.

VAK-lakiin ja sen nojalla annettuihin asetuksiin sisältyy toimijoille (esim. lähettäjälle tai kuljetuksen suorittajalle) yleinen onnettomuus- ja vaaratilanteista ilmoittamisvelvollisuus ja selvitysten tekeminen toimivaltaisille viranomaisille.

VAK-lainsäädännön lisäksi toiminnassa on otettava huomioon muu kuljettamiseen liittyvä lainsäädäntö. Kuljetusketjuun kohdistuu vaatimuksia myös useiden muiden eri säädösten, esimerkiksi työsuojelulainsäädännön, ympäristönsuojelun, kemikaaliturvallisuuden ja pelastustoimintaa ohjaavan lainsäädännön nojalla. Näiden lisäksi kuljetustoimintaan vaikuttaa liikennemuotokohtainen yleislainsäädäntö, esimerkiksi tieliikenne- ja merilainsäädäntö.

Tavoitteet
Arviomuistion tarkoituksena on arvioida vaarallisten aineiden kuljetusten sääntelyä Suomessa, viranomaisten tehtäviä, valvontaa ja seuraamuksia, sääntelytasoa, toimintaympäristön muutoksia sekä mahdollisia muutostarpeita uudistettavan lainsäädännön kannalta.
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan 8.2.2019 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille
Arviomuistioluonnos sisältää kysymyksiä, joihin lausunnonantajia pyydetään erityisesti kiinnittämään huomiota.

Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta
lausuntopalvelu.om@om.fi.


Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle. Lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon ( kirjaamo@lvm.fi ). Lausunnossa tulee tällöin mainita asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (LVM/1557/03/2018).

 
Valmistelijat

Lisätietoja antavat liikenneneuvos Kimmo Kiiski (p. 0295 34 2304, kimmo.kiiski(a)lvm.fi), hallitusneuvos Katja Viertävä (p. 0295 34 2612, katja.viertava(a)lvm.fi) ja neuvotteleva virkamies Mari Suominen (p. 0295 34 2306, mari.suominen(a)lvm.fi).

Jakelu:
Airliguide    
Ajovarma    
A-Katsastus Oy    
Aluehallintovirasto/Etelä    
Aluehallintovirasto/Itä    
Aluehallintovirasto/lappi    
Aluehallintovirasto/Lounais    
Aluehallintovirasto/Länsi    
Aluehallintovirasto/pohjois    
Arctia    
Aurora Rail Oy    
Baltic Tank Oy    
Dangerous Goods Management Finland Oy    
DEKRA Industrial Oy    
DHL    
DHL Freight (Finland) Oy    
Eckerö Linea Oy Ab    
EcoPorts Finland Oy (Olkiluodon satama)    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
ELY erikoiskuljetukset    
ELY, Etelä-Pohjanmaa    
ELY, Etelä-Savo    
ELY, Häme    
ELY, Kaakkois-Suomi    
ELY, Kainuu    
ELY, Keski-Suomi    
ELY, Lappi    
ELY, Pirkanmaa    
ELY, Pohjanmaa    
ELY, Pohjois-Karjala    
ELY, Pohjois-Savo    
ELY, Satakunta    
ELY, Uusimaa    
ELY, Varsinais-Suomi    
Eurofins Expert Services Oy    
Eurohuolinta Oy    
Eurotank    
Fenniarail Oy    
FGG Finngas GmbH    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finnair Cargo    
Finnlines Oyj    
Finnrail Oy    
Forcit    
Forcit Oy Ab    
Fortum    
Geenitekniikanlautakunta    
HaminaKotka Satama Oy    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hangon satama - Hangö Hamn Oy Ab    
Hangon satama Oy    
HelppoKatsastus    
Helsingin Satama Oy    
Hexion Oy    
Ilmatieteen laitos    
Infra ry    
Inkoo Shipping Oy Ab (Inkoon satama)    
Inspecta Tarkastus Oy    
Insteam Oy    
ISS Palvelut Oy    
ITS Finland    
Jetflite Oy    
K1 Katsastajat Oy    
Kaasuyhdistys ry    
Kaukokiito Oy    
Kaupan liitto    
Kemesta ry    
Kemianteollisuus ry    
Kemin Satama Oy    
Kemira Chemicals, Joutseno    
Kiitolinja Oy    
KIP Service Oy    
Kokkolan Satama Oy    
Koneyrittäjät ry    
Kotkamills Oy    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kraton Chemical Oy    
Kuopion Energia Oy    
Lentotulli    
Liikenneoikeusyhdistys ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevirasto    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Loviisan Satama Oy    
Lukoil Lubricants Europe gmbh    
maa- ja metsätalousministeriö    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Naantalin Satama Oy    
Neste Oyj    
Nesteoil    
Nordic Regional Airlines Oy,    
Nornickel    
North European Oil Trade Oy    
NR-Rail Oy    
Nurminen Logistics Oyj    
Oiltanking Finland Oy    
Onnettomuustietoinstituutti (OTI)    
Onnettomuustutkintakeskus (OTKES)    
Oulun Satama Oy    
Outokumpu Stainless Oy    
Oy Hacklin Ltd    
Oy Kaskisten satama - Kaskö Hamn Ab    
Oy Matkahuolto Ab    
Pelastuslaitokset    
Pelkolan terminaali Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Poliisihallitus    
Porin Satama Oy    
Puolustusministeriö    
puolustusvoimien pääesikunta    
Rahtarit ry    
Raidealan neuvottelukunta RAINE    
Raisioagro Oy    
Rajavartiolaitos    
Ratarahti Oy    
Rauman satama Oy    
Rautaruukki Oyj    
Rautatiealan sääntelyelin    
Reijo Rautauoman säätiö    
Riihimäen kaupunki    
Saimaan satamat    
Satamaliitto    
ScanPole Oy    
Scanwings Oy    
Securitas Oy    
Sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Stora Enso Oyj, Kitee    
Stora Enso Oyj, Oulu    
Stora Enso Oyj, Sunila    
Stora Enso Oyj, Varkaus    
STR Tecoil Oy    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Ilmailuliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen kuntalogistiikka    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen lentäjäliitto    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen moottorilentäjien liitto ry    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Palopäällystöliitto    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö    
Suomen satamaoperaattorit oy    
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry    
Suomen turvallisuusneuvonantajat ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Synthomer Finland Oy    
Säteilyturvakeskus    
TallinkSilja    
Taminco Finland Oy    
Teboil Oy Ab    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus ry    
Terrafame Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Testlink Oy    
Tikkurila    
Tornion satama    
Tulli    
Turun Satama Oy    
Turun Satama Oy    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoministeriö    
UPM Kymmene Oyj    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Vaasan satama    
Vapo Oy    
Varkauden satama    
Viestintävirasto    
Vikingline Cargo    
Woikoski    
Woikoski Oy Ab    
VR-yhtymä Oy    
WWF Suomi    
Vähälä    
Yara Suomi Oy, Siilinjärvi    
Yara Suomi Oy, Uusikaupunki    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Öljy- ja Kaasutekniikka ry    
Asiasanat

vaarallisten aineiden kuljetus, VAK, liikenne, turvallisuus

arviomuistioluonnos