Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM023:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 9.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680 luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (tietosuojadirektiivi) tulivat voimaan 5 päivänä toukokuuta 2016. Tietosuojadirektiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset oli annettava ja julkaistava viimeistään 6. toukokuuta 2018. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi 25. toukokuuta 2018.

Yleinen tietosuoja-asetus sekä tietosuojalaki (1050/2018) ja laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018), jolla on pantu täytäntöön tietosuojadirektiivi, ovat henkilötietojen käsittelyyn sovellettavat yleissäädökset. Yleislainsäädäntöä on tarpeen eräiltä osin täydentää erityislainsäädännöllä.

Oikeusministeriö asetti 7.6.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännön yhdenmukaisuus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin kanssa ja laatia ehdotukset EU-sääntelyn edellyttämistä välttämättömistä lainmuutoksista. Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Työryhmä ehdottaa tarkistettavaksi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöä erityisesti tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain soveltamisalalla, mutta myös eräitä rikosasioiden tietosuojalain soveltamisalaan kuuluvia lakeja. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä erityissäännöksiä sekä selkiyttää niiden suhdetta sovellettaviin yleissäädöksiin.

Työryhmä ehdottaa, että ehdotetut lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 9.10.2019.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto
jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen
vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet >
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat 12.8.-23.8.2019 lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen p. 02951 50100 ja 26.8.2019 alkaen erityisasiantuntija Virpi Koivu p. 02951 50071 (etunimi.sukunimi@om.fi).
 
Jakelu:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin yliopisto/ kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maanmittauslaitos    
Oikeusrekisterikeskus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat/ pääesikunta    
Saamelaiskäräjät    
Sisäministeriö    
Suojelupoliisi    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnanvoudin virasto    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö