Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain sekä kansalaisaloitelain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain sekä kansalaisaloitelain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/924/2022

Vastausaika on päättynyt: 22.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia ehdokkaan vaalirahoituksesta (vaalirahoituslaki) siten, että vaalirahoituksen ajankohta määriteltäisiin tarkemmin laissa, lähtökohtaisesti jokaisella ehdokkaalla tulisi olla erillinen kampanjatili eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa, suurempien lainojen antajien nimet julkistettaisiin, kampanjan kulut ylittävä vaalirahoitus tulisi myös ilmoittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle, lisättäisiin Valtiontalouden tarkastusvirastolle mahdollisuus saada vertailutietoja kampanjaan tukea antaneilta ja kampanjalle palveluita tai tuotteita toimittaneilta sekä lisättäisiin tarkastusvirastolle mahdollisuus tehostaa oikeutta uhkasakolla.
Lakiin lisättäisiin myös velvollisuus antaa tarkastusvirastolle lisätietoja ja selvityksiä myös jälki-ilmoitusten osalta, jota myös voitaisiin tehostaa uhkasakkomahdollisuudella sekä lisättäisiin tarkastusvirastolle oikeus saada muilta viranomaisilta ja viranomaistehtäviä hoitavilta muilta tahoilta tietoja, asiakirjoja, aineistoja ja virka-apua valvontatehtäviensä hoitamista varten.

Puoluelakia ehdotetaan muutettavaksi soveltuvin osin samoin kuin vaalirahoituslakia sekä siten, että luetteloa asioita, joita ei pidetä tukena tarkennettaisiin. Esityksessä ehdotetaan, että ajantasainen ilmoitus otetuista lainoista tehtäisiin tarkastusvirastolle vastaavasti, miten ilmoitetaan saatu tuki. Puoluelakiin myös lisättäisiin valtionavustuksen siirtomahdollisuus avustuksen käyttötarkoitusta toteuttavan muun yhteisön tai säätiön toiminnan tukemiseen sekä tehtäisiin tilinpäätösasiakirjoja koskevat muutostarpeet liittyen toiminnantarkastusasiakirjojen toimittamiseen ja velvollisuuteen toimittaa tilinpäätösasiakirjat, vaikka puolue olisi ollut puoluerekisterissä vain osan tilikaudesta.

Vaalilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pakollinen jäsenäänestys poistetaan.

Kansalaisaloitelakia ehdotetaan muutettavan siten, että eurooppalaista kansalaisaloitetta voisi kannattaa 16 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen.
Linkit

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM003:00/2022 - Hallituksen esitys laiksi vaalirahoituslain, puoluelain, vaalilain ja kansalaisaloitelain muuttamiseksi

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM034:00/2019 - Parlamentaarinen vaalityöryhmä

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM003:00/2022 - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, vallagen och lagen om medborgarinitiativ

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 22.8.2022.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Elina Siljamäki, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 0295 150 248.
Tavoitettavissa 27.6. - 5.7. sekä 8.8. –
 
Jakelu:
Allianssi ry    
Avoin Puolue r.p., Öppna Partiet r.p.    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskuntatutkimuksen keskus    
Eläinoikeuspuolue r.p., Djurrättspartiet r.p.    
Feministinen puolue r.p., Feministiska partiet r.p.    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Kansalaisliitto r.p., Medborgarförbundet r.p.    
Kansalaispuolue r.p., Medborgarpartiet r.p.    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE)    
Kansallinen Kokoomus r.p., ruotsiksi Samlingspartiet r.p.    
Kansalliskirjasto (Helsingin yliopisto)    
Korjausliike r.p.    
Korruptiontorjunta    
Kristallipuolue r.p., Kristall Parti r.p.    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p., Liberalpartiet - Frihet att välja r.p.    
Liike Nyt r.p., Rörelse.nu r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)    
Ministeri Lauri Tarasti    
Oikeuskanslerinvirasto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.    
Piraattipuolue r.p., Piratpartiet r.p.    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Sinimusta Liike r.p.    
Suomen Kansa Ensin r.p., Finska Folket Först r.p.    
Suomen Keskusta r.p., ruotsiksi Centern i Finland r.p.    
Suomen Kommunistinen Puolue r.p. - Finlands Kommunistiska Parti r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.    
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Tietosuojavaltuutettu    
Transparency International Suomi ry    
Tuomioistuinvirasto    
Vaalitutkimuskonsortio    
Valta kuuluu kansalle r.p.    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vapauden liitto r.p.    
Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p.    
Verohallinto    
Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi Ruona lihttu r.b.