Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet

Begäran om utlåtande om utkastet till föreskriften Bedömningsgrunder vid periodisk besiktning av fordon

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/423528/03.04.03.00/2020

Vastausaika on päättynyt: 29.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Transport- och kommunikationsverket begär utlåtanden om utkastet till föreskriften om bedömningsgrunder vid periodisk besiktning av fordon.

I föreskriftsutkastet beaktas ikraftträdandet av den nya fordonslagen (82/2021) och vägtrafiklagen samt ändringarna i Wienöverenskommelsen om besiktning (FördrS 35/2001) och EU:s provningsdirektiv 2014/45/45. Vissa preciseringar för fel och brister samt andra korrigeringar av teknisk natur har också gjorts i utkastet. 

Den svenskspråkiga versionen av föreskriftsutkastet blir tillgänglig på utlåtande.fi senast den 23 september 2021.

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast fredagen den 29 oktober 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.
Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer som referensnummer i utlåtandet.
Beredare
Inspektör Tatu Siivonen, tatu.siivonen(at)traficom.fi , tfn. 029 534 5517

Jurist Aino Still, aino.still(at)traficom.fi, tfn. 029 534 6425 (tills 23.9.2021)