Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11517/2022

Vastausaika on päättynyt: 12.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa. Yhdistelmävähennys koostuisi tutkimusmenojen määrään perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä sekä menojen lisääntymiseen perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä. Lisävähennykset koskisivat tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkka- tai ostopalvelumenoja. Kyseessä olisi yrityksille uusi yleinen verotuki, joka ei olisi EU-oikeuden näkökulmasta valtiontukea.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta tehtävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisen lisävähennyksen määrä olisi 50 prosenttia verovelvollisen omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista. Yleisen lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna olisi 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa.
Verovelvollinen voisi lisäksi saada hyväkseen tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrän lisääntymiseen perustuvan 35 prosentin suuruisen ylimääräisen lisävähennyksen, mikäli verovuoden aikana tehdyn tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrä on lisääntynyt verrattuna edelliseen verovuoteen. Myös ylimääräisen lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna olisi 500 000 euroa, mutta ylimääräiselle lisävähennykselle ei olisi alarajaa. Negatiivisten kannustinvaikutusten välttämiseksi ylimääräisen lisävähennyksen määrää laskettaessa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen lisääntymisenä otettaisiin huomioon enintään 50 prosentin suuruinen lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Lakia sovellettaisiin yleisen lisävähennyksen osalta ensimmäisen kerran vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa ja ylimääräisen lisävähennyksen osalta ensimmäisen kerran verovuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetun lain tavoitteena on kannustaa elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavia verovelvollisia lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Tavoitteena on myös yleisemmällä tasolla vaikuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lisääntymiseen Suomessa. Parhaimmillaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan kannustaminen voisi johtaa uusiin innovaatioihin, työpaikkojen lisääntymiseen ja talouskasvuun. Erityisesti Suomen kaltaisen pienen maan tulisi panostaa tietotaitoon, teknologiaan ja huippuosaamiseen pärjätäkseen kansainvälisillä markkinoilla. Ehdotettu verovähennys on osa kokonaisvaltaisempaa tavoitetta Suomen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan elvyttämisestä niin, että vuoteen 2030 mennessä tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuus bruttokansantuotteesta olisi neljä prosenttia.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM058:00/2022 - Linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM058:00/2022 - länk till lagberedningsprojektets webbplats

https://vm.fi/-/tutkimus-ja-kehittamistoimintaan-uusi-verokannustin - Tiedote: Tutkimus- ja kehittämistoimintaan uusi verokannustin

https://vm.fi/sv/-/nytt-skatteincitament-for-forsknings-och-utvecklingsverksamhet - Pressmeddelande: Nytt skatteincitament för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Liitteet:

HE luonnos_TK-vähennys.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa

HE luonnos_T&K-vähennys_RU.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kombinerat avdrag för forskning- och utvecklingsverksamhet i beskattningen

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 12.9.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 12.9.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
Hallitusneuvos Jari Salokoski, puh. 0295 530 437, jari.salokoski(at)gov.fi
Veroasiantuntija Tiia Hyysalo, puh. 029 5530 407, tiia.hyysalo(at)gov.fi (poissa 5.8.–30.8.)
Esityisasiantuntija Antti Sinkman, puh. 029 5530 817, antti.sinkman(at)gov.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Apulaisprofessori Moritz Scherleitner    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla    
Energiateollisuus ry    
Finanssiala ry    
Finnwatch ry    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Keskuskauppakamari    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus (Luke)    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Perheyritysten liitto ry    
Professori Juha Lindgren    
Professori Marianne Malmgrén    
Professori Marjaana Helminen    
Professori Pekka Nykänen    
Professori Reijo Knuutinen    
Professori Yrjö Neuvo    
Pääomasijoittajat ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestä SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska Handelshögskolan    
Säteilyturvakeskus STUK    
Taideyliopisto    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL    
Tilastokeskus    
Turun Yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
VTT Oy    
Yliopistolehtori Martti Nieminen    
Yliopistolehtori Matti Urpilainen    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Asiasanat

tutkimus- ja kehittämistoiminta

elinkeinoverotus

yhdistelmävähennys

lisävähennys

forskning och utveckling

näringsbeskattning

kombinationsavdrag

extra avdrag