Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ruotsin Perämeren vesipiirin vesiä koskeva toimenpideohjelma ja sen ympäristöselostus

Ruotsin Perämeren vesipiirin vesiä koskeva toimenpideohjelma ja sen ympäristöselostus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1933/2021

Vastausaika on päättynyt: 12.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen Ruotsin Perämeren vesipiirin vesiä koskevan toimenpideohjelman laadinnasta ja sen ympäristöarvioinnista. Ohjelman laadinta perustuu EU:n vesipuitedirektiiviin (2000/60/EY). Toimenpideohjelma sisältää 59 hallinnollista toimenpidettä, jotka viranomaisten ja kuntien on toteutettava ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi pinta- ja pohjavesissä. Ohjelma toteutetaan vuosina 2021–2027.

Ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.
Tavoitteet
Tällä lausuntopyynnöllä ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Ruotsin Perämeren vesipiirin vesiä koskevasta toimenpideohjelmaehdotuksesta ja sen ympäristöselostuksesta viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä.
Liitteet:

Toimenpideohjelman yhteenveto_FI.pdf - Perämeren vesipiirin vesiä koskevan toimenpideohjelman yhteenveto suomeksi / Sammanfattningen av förslaget till åtgärdsprogram för vatten 2021 – 2027 för Bottenvikens vattendistrikt på finska

Toimenpideohjelmaehdotus_Bottenvik distrikt SV.pdf - Perämeren vesipiirin vesiä koskeva toimenpideohjelmaehdotus ruotsiksi / Förslag till åtgärdsprogram för vatten för Bottenvikens vattendistrikt på svenska

Ympäristövaikutusten arviointi_toimenpideohjelma Perämeren vesipiiri_FI.pdf - Ympäristöselostus suomeksi / Miljökonsekvensbeskrivning på finska

Ympäristövaikutusten arviointi toimenpideohjelma Perämeren vesipiiri SV.pdf - Ympäristöselostus ruotsiksi / Miljökonsekvensbeskrivning på svenska

Vesienhoitosuunnitelma Bottenvik distrikt 2021 2027 SV.pdf - Perämeren vesipiirin vesienhoitosuunnitelma 2021-2027 ruotsiksi / Förvaltningsplan för vatten 2021—2027 Bottenvikens vattendistrikt på svenska

Ruotsin ymp_viranomaisen kirje 19012021.pdf - Ruotsin ympäristöviranomaisen ilmoitus 19.1.2021 ruotsiksi / Underrättelse från Sveriges miljömyndigheter på svenska 19.1.2021

Toimenpideohjelman tiivistelmä_saame.pdf - Perämeren vesipiirin vesiä koskevan toimenpideohjelman tiivistelmä pohjoissaameksi / Sammanfattningen av åtgärdsprogram för vatten för Bottenvikens vattendistrikt på nordsamiska

Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 12.4.2021 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelut.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huomioittehan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä. Mikäli ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelut.fi.ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo@ym.fi .
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa erityisasiantuntija Minna Torkkeli, puh. 0295 250 377, etunimi.sukunimi@ym.fi .
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Enontekiön kunta    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Kalatalouden keskusliitto    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kolarin kunta    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Muonion kunta    
Natur och Miljö rf    
Paliskuntain yhdistys    
Pellon kunta    
Perämeren kalatalousalue    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, pääesikunta    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen riistakeskus    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Tornion kunta    
Ulkoministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesilaitosyhdistys    
Väylävirasto    
Yli-Tornion kunta