Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksesta Energiaviraston maksullisista suoritteista

Lausuntopyyntö Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksesta Energiaviraston maksullisista suoritteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27329/2022

Vastausaika on päättynyt: 8.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Energiaviraston maksullisista suoritteista. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 8.12.2022. Lausunnon voi toimittaa myös osoitteeseen työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO sekä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi.
 
Tausta
Energiaviraston maksullisista suoritteista annettu työ- ja elinkeinoministeriön asetus (1241/2019) on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022, ja siksi on tarpeen antaa uusi asetus.

Energiaviraston maksuista säädetään työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla. Asetusmuutoksen taloudelliset vaikutukset ovat alle 5 miljoonaa euroa, joten asetus ei ole menossa valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan käsiteltäväksi.
 
Tavoitteet
Uusi maksuasetus vastaisi suurelta osin voimassa olevaa asetusta (1241/2019), mutta asetukseen on kuitenkin tarkoitus tehdä seuraavia muutoksia:
  • Sähköjohtojen hankelupien suoritteet yhdistetään ja kummankin hankelupatyypin hinta lasketaan 3000 euroon (4 § mom 2 kohta)
  • Tehoreserviä koskevista suoritteista kahden suoritteen hintaa lasketaan 6600 (4 § 1 mom 8 kohdan a alakohta ja 9 kohdan a alakohta)
  • Tuotantotuki- ja preemiojärjestelmää koskevia suoritteita poistetaan tarpeettomina (nykyisen asetuksen 4 § 1 mom 12 kohdan alakohdat a, b ja j )
  • Päästökaupparekisterin tilinavausmaksuja lasketaan 500 euroon (8 § 1 mom 1 kohta ja 2 kohta)
  • Päästökauppaan liittyviin suoritteisiin esitetään lisäksi stilistisiä ja rakenteellisia muutoksia joiden seurauksena mm. nykyisen asetuksen 10 § poistetaan. 
Tarkemmin asetukseen ehdotettuja muutoksia on kuvattu asetusmuistiossa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 8.12.2022.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyt-töönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausunnon voi halutessaan toimittaa myös osoitteeseen työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat

neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen markku.kinnunen@gov.fi p. 029 506 4792 ja
erityisasiantuntija Katariina Särkänne katariina.sarkanne@gov.fi p. 029 504 7440.
 
Jakelu:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Gasgrid Finland Oy    
Kemianteollisuus ry    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Paikallisvoima ry    
Pienvesivoimayhdistys ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Sahateollisuus ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Sähköteknisen Kaupan Liitto STK ry    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

asetus

maksulliset suoritteet

Energiavirasto