Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1093/2021

Vastausaika on päättynyt: 5.7.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia niin, että yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittamisesta tulee luvanvaraista. Yksityinen perhepäivähoito säilyisi edelleen ilmoitusmenettelyn piirissä.
 
Tausta
Esitys liittyy Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukseen siitä, että säädetään yksityinen varhaiskasvatus luvanvaraiseksi.
Tavoitteet
Esityksessä säädettäisiin yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta. Luvanvaraisuuden tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen laatu ja varhaiskasvatuslain mukainen toteutus sekä vahvistaa yksityisen varhaiskasvatuksen ennakollista valvontaa. Esityksen tavoitteena on myös selkeyttää työnjakoa kunnan ja lupaviranomaisten välillä sekä säännellä voimassa olevaa lainsäädäntöä selkeämmin luvan saamisen ja mahdollisen menettämisen edellytyksistä. Luvanvaraisuuden tavoitteena on lisäksi yhdenmukaistaa sääntelyä muun koulutusta koskevan lainsäädännön kanssa ottaen samalla huomioon lapsen oikeuden turvalliseen ja normien mukaiseen varhaiskasvatukseen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Esityksessä säädettäisiin jo rekisteröityjen palveluntuottajien siirtymäajasta. Voimassa olevan lainsäädännön nojalla rekisteröity palveluntuottaja saisi järjestää tai tuottaa päiväkotitoimintaa 31 päivään joulukuuta 2025.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 5.7.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
hallitussihteeri Laura Niemi, puh. 050 432 0326
erityisasiantuntija Mervi Eskelinen, puh. 02953 30160
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yksityiset päiväkodit HYPRY ry    
Hyvinvointialan liitto ry HALI    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry    
Kristiinankaupunki    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Raaseporin kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Sisäministeriön pelastusosasto    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sotkamon kunta    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turun kaupunki    
Turun seudun yksityiset päiväkodit ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtiovarainministeriö    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL ry