Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Begäran om utlåtande om reformen av lagstiftningen om tjänsterna för äldre

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/501/2020

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär remissinstanserna i sändlistan meddela sina synpunkter på behoven att reformera tjänsterna för äldre och att beakta de förslag som ges i arbetsgruppens rapport om tjänsterna för äldre (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2020:16).
Bakgrund
Regeringsprogrammet innehåller flera åtgärder som gäller den åldrande befolkningen och de samhälleliga förändringar som detta innebär. Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru tillsatte den 29 augusti 2019 en arbetsgrupp med uppgift att bereda förslag till genomförandet av åtgärderna i regeringsprogrammet. Arbetsgruppens rapport publicerades den 19 maj 2020. Syftet med arbetet i det andra skedet var att öka äldre personers förutsättningar att leva och bo tryggt i en boendemiljö som är lämplig för dem och att förbättra kvaliteten och tillgången på de tjänster som ges i hemmet.
Målsättningar
På grund av den brådskande tidtabellen gav arbetsgruppen inga paragrafförslag, utan i stället förslag till den fortsatta beredningen. Med tanke på den fortsatta beredningen är det väsentligt att remissinstanserna inte bara bekantar sig med arbetsgruppens förslag, utan även med bakgrunden till förslagen och med de motiveringstexter som beskriver de olika alternativen. 

Vi begär remissinstanserna ta ställning särskilt till de frågor som behandlas i avsnitt 3.1 i rapporten. Avsnittet innehåller sammanlagt fem förslag av arbetsgruppen (fetstilade punkter). Förslagen gäller äldreomsorgslagen och delvis också ändringarna i socialvårdslagen.
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9997-8 - Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa. Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti / Mot ett åldersvänligt samhälle. Rapport från arbetsgruppen för reform av servicen för äldre personer (på finska)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5429-8 - Arbetsgruppens rapport publiceras på svenska före utången av juni på den här adressen / Työryhmän raportti ruotsinkielisenä julkaistaan kesäkuun loppuun mennessä tässä osoitteessa

Tidtabell
Remissyttranden kan lämnas under tiden 4.6.–10.8.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert yttrande i första hand via webbplatsen utlatande.fi. Nämn författningsberedningsprojektets beteckning VN/501/2020 i yttrandet. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna yttrande.

Vänligen observera att alla remissyttranden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Jaana Huhta, regeringsråd, förnamn.efternamn@stm.fi, tfn 02951 63407
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, förnamn.efternamn@stm.fi, tfn 02951 63549
Sändlista:
Attendo Oy    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Esperi Care Oy    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Folkhälsan    
Folktinget    
Gerontologian tutkimuskeskus GEREC    
Heinäveden kunta    
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy    
Helsingin kaupunki    
Hoitokoti Päiväkumpu Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikaalisten kaupunki    
Ikäinstituutti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Keminmaan kunta    
Keuruun kaupunki    
Kolarin kunta    
Kotkan kaupunki    
Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mehiläinen    
Mielenterveyden Keskusliitto    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Palvelukoti Saarela Oy    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihlajalinna Terveys Oy    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Salon kaupunki    
SALVA ry    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Geriatrit ry    
Suomen Geronomiliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen Senioriliike    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Wilhelmiina Palvelut Oy    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

henkilöstö

vanhuspalvelut

tehostettu palveluasuminen

laitoshoito

palvelujen tarpeen arviointi

personal

tjänster för äldre

intensifierat serviceboende

bedömning av servicebehov

institutionsvård