Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6341/2020; VM046:00/2020

Vastausaika on päättynyt: 11.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
  • Finanssivalvonnasta annettua lakia,
  • sijoitusrahastolakia,
  • vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia,
  • sijoituspalvelulakia,
  • kirjanpitolakia,
  • vakuutusten tarjoamisesta annettua lakia,
  • eläkesäätiölakia ja
  • vakuutuskassalakia.
Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 10.3.2021.
Tavoitteet
Esityksellä tehtäisiin kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen, viitearvoasetuksen muuttamisesta EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen, EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen ja vertailuarvojen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisen osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ja kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen kannalta tarpeelliset muutokset kansallisiin lakeihin. Merkittävimmät muutosesitykset koskevat Finanssivalvonnasta annettuun lakiin luotavaa kestävyyteen liittyvien tiedonantovelvoitteiden kansallista valvonta- ja seuraamusjärjestelmää.
Linkit

http://vm.fi/hanke?tunnus=VM046:00/2020 - Linkki valtioneuvoston hankesivulle

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 11.11.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 

Valmistelijat
Erityisasiantuntija Milla Kouri, etunimi.sukunimi@vm.fi, puh. 029 553 0056
Jakelu:
Akava ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
FiBAN – Suomen Yksityissijoittajat ry    
FIBS ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Finsif ry    
Hallitusammattilaiset ry    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirjanpitolautakunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto - Konsumförbundet    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Listayhtiöiden neuvottelukunta    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Nasdaq Helsinki Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Perheyritysten liitto    
Poliisihallitus    
Pääomasijoittajat    
Rahoitusvakausvirasto    
Sijoittajien korvausrahasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Aktuaariyhdistys    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pörssisäätiö    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Vakuutusmeklariliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taloushallintoliitto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
TIlintarkastuslautakunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Ulkoministeriö    
Vakuutuskassat ry    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtion eläkerahasto (VER)    
Valtioneuvoston kanslia    
Verohallinto    
WWF    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

rahoitusmarkkinat

vakuutus

ilmasto

ympäristö