Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesa annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesa annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/914/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Hankkeen tarkoituksena on jatkaa voimassa olevaa väylämaksun puolitusta vielä vuosina 2019 ja 2020. Muutoksella pyritään edistämään elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä tukemaan toimintaympäristön ennustettavuutta.
Tausta
Väylämaksun puolitus on ollut voimassa vuodesta 2015 lähtien. Maksun puolituksen tavoitteena on ollut keventää elinkeinoelämän ja erityisesti teollisuuden kustannusrasitetta sekä kompensoida vuonna 2015 voimaan tulleen rikkisääntelyn kustannusvaikutuksia. Alennetun väylämaksun myötä alusliikenteelle ja sitä kautta elinkeinoelämälle syntyy noin 40 miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö verrattuna tilanteeseen, jossa väylämaksu perittäisiin täysimääräisenä. Vastaavasti valtion väylämaksusta saama tulo vähenee alennetun väylämaksun seurauksena.
Tavoitteet
Väylämaksun puolituksen jatkamisella pyritään edistämään elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä tukemaan toimintaympäristön ennustettavuutta. Väylämaksujärjestelmän laajempaa uudistamista selvitetään, mutta alustavan arvion mukaan mahdolliset laajemmat muutokset voisivat tulla voimaan vasta vuonna 2021 ja myös tämän takia väylämaksun puolitusta ehdotetaan jatkettavan vielä vuoden 2020 loppuun asti.
Liitteet:

HE eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi

Lausuntopyyntö väylämaksulain muuttamisesta 2018.pdf - Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta

2018_07134 Lausuntopyyntö väylämaksulain muuttamisesta 2018_sv.pdf - Begäran om utlåtande

2018_07134 HE eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta_sv.docx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Aikataulu
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että mahdolliset lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi toimitetaan liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) viimeistään 15.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Tatu Giordani, puh. 050 465 8754
Jakelu:
Tatu Giordani    
Asiasanat

Kilpailukyky

väylämaksu

alusliikenne