Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi pohjoismaisista rajaesteistä

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi pohjoismaisista rajaesteistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26351/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ulkoministeriö on valmistellut valtioneuvoston selontekoa pohjoismaisista rajaesteistä eduskunnalle. Edellinen aihetta käsittelevä selonteko on vuodelta 2012.

Pohjoismaisessa rajaestetyössä rajaesteillä tarkoitetaan sellaisia lakeja, julkisia sääntöjä tai käytäntöjä, jotka estävät yksilöiden vapaata liikkumista tai yritysten mahdollisuuksia toimia yli rajojen Pohjoismaissa.
Tausta
Rajaesteiden poistaminen ja ennaltaehkäisy on kirjattu pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan:
 
"Pohjoismaiden on oltava maailman parhaiten integroitunut alue. Suomi pyrkii helpottamaan kansalaisten liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä. Suomi toimii aktiivisesti olemassa olevien rajaesteiden poistamiseksi ja pyrkii ottamaan huomioon, ettei uusia rajaesteitä synny Pohjoismaiden välille uutta lainsäädäntöä laadittaessa."
 
 
Rajaestetyö on keskeinen osa pohjoismaisen integraation toteuttamista ja liikkuvuuden edistämistä Pohjolassa.  Vuonna 2019 Pohjoismaiden pääministerit allekirjoittivat yhteisen vision, joka ohjaa hallitusten välistä pohjoismaista yhteistyötä, ja jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tämän vision toteutumisessa rajaestetyöllä on keskeinen rooli. Vapaa liikkuvuus on pohjimmiltaan perusoikeus, josta tuhannet pohjoismaalaiset hyötyvät päivittäin. Rajaesteiden purkaminen on myös kansantalouden kannalta järkevää, sillä rajat ylittävä taloudellinen vuorovaikutus vahvistaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ylläpitää raja-alueiden elinvoimaa.

Selonteon valmistelu on tapahtunut poikkihallinollisessa yhteistyössä relevanttien viranomais- ja muiden tahojen kanssa. 
Tavoitteet
Selonteon tarkoituksena on esitellä Pohjoismaiden välisten rajaesteiden ratkaisemiseksi tehtyä työtä hallituskauden aikana sekä lisätä tietoa rajaesteyöstä ja sen keskeisistä toimijoista.

Selonteossa keskitytään erityisesti sellaisiin rajaesteisiin, jotka koskevat Suomea ja joiden ratkaisemiseen viranomaiset Suomessa voivat vaikuttaa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään  30.10.2022. Lausuntoaika on asian kiireellisyyden vuoksi normaalia lyhyempi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Jos et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto ulkoministeriön kirjaamoon (kirjaamo.um@formin.fi). Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä otsikkoa Selonteko pohjoismaisista rajaesteistä VN/26351/2022.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä mahdolliset lisälausuntonsa VAHVAan asialla VN/26351/2022.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Ann-Sofie Stude ulkoasiainneuvos ulkoministeriö +358 295 350 531
Anna Esko lähetystöneuvos ulkoministeriö +358 295 350 723
Veera Jäppinen projektiavustaja ulkoministeriö +358 295 350 781

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi.

 
Jakelu:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

pohjoismainen yhteistyö