Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/937/2022

Vastausaika on päättynyt: 5.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisning- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors. Syftet med propositionen är att göra spridningen av coronavirussmitta långsammare genom att minska kontakterna mellan elever, undervisningspersonal och annan personal samt att trygga den grundläggande rätten till grundläggande utbildning i en situation med en smittsam sjukdom under läsåret 2022- 2023.
Bakgrund
I anslutning till koronaviruspandemin har det redan två gånger fogats en temporär bestämmelse om exceptionella undervisningsarrangemang till lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors. Den 4 juni 2020 lämnade statsrådet en regeringsproposition (RP 86/2020) till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors. Riksdagen godkände lagarna den 26 juni 2020, och de temporära författningsändringarna gällde 1.8–31.12.2020. Statsrådet lämnade 12.11.2020 en ny regeringsproposition (RP 218/2020 rd) med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors. De temporära författningsändringarna (1191-1192) gällde 1.1-31.7.2021.  
Våren 2021 lämnade statsrådet en tredje regeringsproposition (RP 93/2021) med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors. De tillfälliga författningsändringarna är i kraft till den 31 juli 2022. Lagstiftningen gör det möjligt att genom beslut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella undervisningsarrangemang. 

I utkastet till propositionen föreslås det att det till lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors fogas temporära bestämmelser som säkerställer ett motsvarande regleringsläge även under läsåret 2022 -2023. Lagarna avses träda i kraft den 1 august1 2022 och gälla till och med den 31 juli 2023.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att trygga den grundläggande rätten till grundläggande utbildning i en situation med en smittsam sjukdom under läsåret 2022-2023.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era remissyttranden senast 5.4.2022. På grund av propositionens brådskande natur är det nödvändigt att i lagberedningen avvika från den riktgivande remisstiden för hörande. Utkastet till regeringsproposition har översatts till svenska när det gäller paragraferna.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet lämnas in genom att svara på vår begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina synpunkter till ministeriet. Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.

Ministeriet ber remissinstansen kortfattat sammanfatta det viktigaste innehållet i utlåtandet som avslutning på utlåtandet.
Beredare
Regeringsråd Anne-Marie Brisson
Sändlista:
Helsingin Eurooppalainen koulu    
Helsingin kaupunki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
KT Kuntatyönantajat    
Kuhmon kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Mikkelin kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus - ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Sallan kunta    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali - ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen vanhempainliitto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun kaupunki    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityiskoulujen Liitto ry