Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/432/03.01.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 15.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Energiavirastosta annettua lakia. Esityksen mukaan Energiavirasto hoitaisi myös energia- ja ilmastopoliittisiin tukiin liittyviä valtionapuviranomaisen tehtäviä.

Tausta
Energiavirastosta säädetään Energiavirastossa annetussa laissa (870/2013). Lain 1 §:n 1 momentin mukaan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvontaa ja seurantaa, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimivuuden, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämistä sekä energiapolitiikan, kasvihuonekaasujen päästökaupan ja energiatehokkuuden toimeenpanotehtäviä varten on Energiavirasto. Lain 1 §:n 2—8 momentissa säädetään tarkemmin Energiaviraston tehtävistä. Valmisteilla oleva sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämistä koskevan määräaikaisen tukiohjelman hallinnointi soveltuisi hyvin Energiaviraston tehtäviin.
Liitteet:

HE EV_lain 1 p muuttamisesta luonn 022018.pdf - Hallituksen esitysluonnos

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 15.3.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.                            
Valmistelijat
hallitusneuvos Anja Liukko, työ-ja elinkeinoministeriö
anja.liukko(at)tem.fi
Jakelu:
Energiavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oikeusministeriö    
Valtiovarainministeriö