Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - LAUSUNTOPYYNTÖ SISÄASIOIDEN RAHASTOJEN HALLINNOINTIA KOSKEVASTA LAKILUONNOKSESTA JA SEN YKSITYISKOHTAISISTA PERUSTELUISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SISÄASIOIDEN RAHASTOJEN HALLINNOINTIA KOSKEVASTA LAKILUONNOKSESTA JA SEN YKSITYISKOHTAISISTA PERUSTELUISTA

Lausuntopyynnön diaarinumero: SMDno-2019-572

Vastausaika on päättynyt: 17.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa oheisista sisäasioiden rahastoja koskevien säännösten uudistamista koskevista työryhmän ehdotuksista.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sisäasioiden rahastojen hallinnoinnista. Laissa säädettäisiin Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen ohjelmien kansallisesta valmistelusta, yhteensovittamisesta, hallinnoinnista ja valvonnasta EU-ohjelmakaudella 2021-2027.

Laissa säädettäisiin ohjelmatyön järjestämisestä, kansallisista toimivaltaisista viranomaisista ja muista ohjelmien toimeenpanoon osallistuvista tahoista. Lisäksi lailla annettaisiin yleiset säännökset sisäasioiden rahastojen varoista myönnettävän avustuksen edellytyksistä ja ehdoista, hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja valvonnasta. Valtionavustuslain (688/2001) säännökset täydentäisivät ehdotettuja säännöksiä.

Ehdotukset on valmisteltu virkatyönä sisäministeriössä ministeriön 3.6.2019 asettaman työryhmän tuella.

Käännöksen myöhemmän valmistelumisen vuoksi ehdotuksen ruotsinkieliset perustelut tullaan lisäämään lausuntopalvelu.fi -sivustolle 26.6.2020.

Tausta

Ohjelmakaudelle 2021–2027 tullaan perustamaan sisäasioiden alalle kolme rahastoa: turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa.

Sisäasioiden rahastoja koskevilla Euroopan unionin rahastokohtaisilla asetuksilla ja yleisasetuksella luodaan kehykset Euroopan unionin sisäasioiden rahoitukselle ja sen toimeenpanolle. Rahastokohtaisissa asetuksissa määritellään rahastojen tavoitteet, soveltamisala sekä rahoitus- ja täytäntöönpanokehys. Sisäasioiden rahastoja koskevalla Euroopan unionin yleisasetuksella annetaan yleiset, kaikkia rahastoja koskevat rahoitussäännöt. Rahoitussäännöissä määritellään mm. ohjelmasuunnittelun ja ohjelmien hallinnoinnin ja valvonnan säännöt sekä avustusmuodot. Vaikka kyse on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksista, edellyttää uusi ohjelmakausi kansallista lainsäädäntöä. Euroopan unionin säädökset on laadittu yleisellä tasolla, mistä johtuen on tarpeen määritellä mm. rahastojen hallinnointia ja tukikelpoisuutta koskevat tarkemmat säännöt kansallisella tasolla.

Euroopan unionin asetusten valmistelu on edelleen kesken EU-tasolla.

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lisätietoja voi pyytää asian valmistelijoilta sekä osoitteesta eusa@intermin.fi

Tavoitteet

Lakiluonnoksen tavoitteena on säätää sisäasioiden rahastojen varoista myönnettävää avustusta koskevista edellytyksistä, ehdoista ja menettelyistä. Lailla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetyt jäsenvaltion toimielimiin ja niiden tehtävien järjestämiseen liittyvät säännökset. Esityksen tavoitteena on myös varmistaa, että sisäasioiden rahastoihin perustuvaa kansallista avustusjärjestelmää hallinnoidaan ja pannaan täytäntöön asianmukaisesti.

Linkit
Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.8.2020

Vastausohjeet vastaanottajille

Sisäministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne lakiluonnoksesta ja yksityiskohtaisista perusteluista. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n -sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös sisäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@intermin.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa SMDno-2019-572.

Valmistelijat

erityisasiantuntija Nina Routti-Hietala puh. 0295 488 242

johtava asiantuntija Sanna Virtanen puh. 0295 488 300

Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akava ry    
Aluehallintovirastot    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
ELY-keskukset    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Espoo    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)    
Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f.    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin poliisilaitos    
Helsinki    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeenlinna    
Hätäkeskuslaitos    
Ihmisoikeusliitto ry    
Inkerikeskus ry    
International Organization for Migration (IOM)    
Joensuu    
Joutsenon vastaanottokeskus    
Jyväskylä    
Kajaani    
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ry    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kirkon ulkomaanavun säätiö    
Kokkola    
Kouvola    
Kriisinhallintakeskus (CMC)    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopio    
Lahti    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lappeenranta    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Laura Yli-Vakkuri    
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy    
Lausuntopalvelu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Mikkeli    
Monika-naiset liitto ry    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry.    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu    
Pakolaisneuvonta ry    
Pelastakaa lapset ry    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Pori    
Puolustusministeriö    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen    
Rikosuhripäivystys    
Rovaniemi    
Ruokavirasto    
Seinäjoki    
Sisäministeriö/osastot    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Palopäällystöliitto (SPPL)    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK)    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (SVYL)    
Suomen Yrittäjät    
Säteilyturvakeskus    
Tampere    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.    
Tulli    
Turku    
Turun ammattikorkeakoulu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasa    
Valtiokonttori    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarain controller -toiminto    
Vantaa    
WISE Laajan turvallisuuden verkosto    
Väestöliitto ry    
XAMK oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

EU:n sisäasioiden rahastot

EU:s fonder för inrikesfrågor