Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tuli metsässä sanasto

Tuli metsässä sanasto

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1433/00.08/2022

Vastausaika on päättynyt: 15.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Metsäalan sanastotyö -hanke pyytää sidosryhmien palautetta hankkeessa valmisteltuun Tuli metsässä -sanastoehdotukseen. Saatujen kommenttien sanasto viimeistellään julkaisukuntoon.

Sanastoluonnos käsittää 140 metsäpaloihin sekä kulotukseen liittyvää keskeistä käsitettä.

Käsitteistö esitetään termitietueina sekä käsitekaavioina. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien, huomatusten, käsitekommenttien sekä termikommenttien avulla. Käsitekommenttien sekä termikommenttien tietosisältö vastaa Digi- ja väestötietoviraston sanastot.suomi.fi -työkalun potentiaalista tietosisältöä. Sanaston käsitteille esitetään vahvistetut termivastineet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi sekä näiden suositukset. Käsitteiden määritelmät ja huomautukset on käännetty ruotsin ja englannin kielille.
Tausta
Metsäalan sanastotyö -hanke toteutetaan Metsäkeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen yhteishankeena, sanastotyön asiantuntijaryhmiin voi osallistua myös muiden organisaatioiden edustajia. Hanketta ohjaa Maa- ja metsätalosministeriö.

Hankeen tavoitteena on käynnistää metsällisen ammattiterminologian yhtenäistäminen yhteistyönä metsäalan ammattilaisten kanssa sekä koota metsäalan keskeinen ammattisanasto terminologiseksi sanastotietokannaksi. Sanastotietokanta julkaistaan sanastot.suomi.fi -palvelussa julkaistavana metsäsanastona.

Metsäalan sanastotyön tarkoituksena on edistää metsäalaa tukevien tietopalveluiden digitalisaatiota (mm. Metsänhoidon suositukset ja Metsäkeskuksen Kulotuskoulu) sekä sähköisen tiedonvälityksen semanttista yhteentoimivuutta (esim. Metsätiedon standardointi). Sanastotyön lopputuloksia voidaan hyödyntää myös metsälan tietojärjestelmien kehittämistyön yhteydessä.

Lähtökohtana hankkeelle toimii vuonna 2008 julkaistun Suomalais-venäläisen metsäsanakirjan termitietokanta. Sanastotyön tuloksena termitietokannan tiedot ajantasaistetaan ja sitä laajennetaan kattamaan nykyistä näkemystä metsäalan keskeisistä ammattiterminologiasta.
Hankkeen ensimmäiseksi, toukokuussa 2021 käynnistyneeksi, toteutukseksi valikoitui metsäsanakirjan Metsäpalot-aihealue, joka sai uuden nimen eli Tuli metsässä. Sanastotyön yhteydessä yhdistettiin metsäsanakirjan sekä Suomen metsien paloainekset (2011) -kirjan sisältämät sanastot. Aihealuetta täydennettiin kulotukseen liittyvillä ydinkäsitteillä.

Sanastotyön ulkopuolelle rajattiin metsäpalojen sammutusvälineistön käsitteistö, metsien rakenteen (metsäpaloihin vaikuttava) käsitteistö, tulen metsälle aikaansaamien ekologisten vaikutusten käsitteistö, metsäpaloriskien tarkempi käsitteistö sekä metsien kaskikulttuuriin liittyvä käsitteistö. Ulos jätettyjä käsitteistöjä on käsitelty aiemmissa muiden organisaatioiden toteuttamissa sanastohankkeissa (Suomen metsien paloainekset, 2011, Palo- ja pelastussanasto, 2018) tai niitä käsitellään tulevissa jatkohankkeissa.
Tavoitteet
Sanaston lausuntopyynnön tavoiteena on saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta sanaston viimeistelyä varten.

Laaja-alaisella kommentoinnilla varmistetaan julkaistavan sanaston hyväksyttävyyttä sekä hyödynnettävyyttä metsäalan ammattilaisten piirissä.
Linkit

https://www.metsakeskus.fi/metsasanasto - Lisätietoa Metsäalan sanastotyö -hankkeesta.

Liitteet:

Tuli metsässä-sanasto 2022-04-04 (suppea).pdf - Sanastoehdotus, suppea versio, saavutettava.

Tuli metsässä-sanasto 2022-04-04 (laaja).pdf - Sanastoehdotus, laaja versio, ei saavutettava.

Aikataulu
Tuli metsässä -sanastoehdotuksen kommentit pyydetään viimeistään 15.5.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Sanastoluonnoksen kommentointi voi tapahtua joko yksityishenkilön tai organisaation toimesta. Henkilökohtaisesti jaetun kommentointipyynnön lisäksi kommentointipyyntöä on jaettu eri viestintäkanavissa.

Pyydämme välittämään kommentointipyyntöä eteenpäin, mikäli näette sen tarkoituksenmukaiseksi.
Palautteiden jatkokäsittelyn sekä hyödyntämisen helpottamiseksi pyydämme, että palautteet annetaan Lausuntopalvelu.fi:ssä alla olevien otsikoiden alta löytyviin vastauslaatikoihin.

Sanastoehdotusta voi kommentoida eri tasoilla. Koko sanastoehdotuksen yleinen kommentointi tapahtuu otsikon Tuli metsässä -sanastoluonnoksen lausuntopyyntö alta löytyvään vastauslaatikkoon. Yksittäisen käsitekaavion (tai aiheryhmän) tasolla kommentit kirjoitetaaan otsikon esim. Maastopalot alle. Yksittäisen käsitteen termitietueeseen liittyvä palaute annetaan kyseisen käsitteen termitietueen alta löytyvään vastauslaatikkoon. Käsitetason kommentit voivat koskea koko termitietueen sisältöä.

Tuli metsässä -sanastoehdotus tässä palvelussa julkaistaan laajuudeltaan kahtena eri versiona. Lausuntopalvelu.fi:n käyttöliittymän käsitteiden seliteteksteissä esitetään pelkästään termit, termivastineet, määritelmät sekä huomautukset. Lausuntopalvelu.fi:stä ladattavasta PDF-tiedostosta löytyy laajempi käsite- sekä termitason terminologinen tieto. Nämä löytyvät jokaiseen käsitteeseen tai termeihin liittyvistä kommenttikuplista.

Lisätietoja: projektipäällikkö Kai Blauberg, puh. 050-570 8406, sähköposti etunimi.sukunimi@metsäkeskus.fi
Valmistelijat
Tuli metsässä -sanaston sisällön valmisteluun ovat osallistuneet:

Ilkka Vanha-Majamaa, Luonnonvarakeskus
Henrik Lindberg, Hämeen ammattikorkeakoulu
Rauli Perkiö, Metsähallitus
Irina Kudasheva, Metsäkeskus, terminologi
Annikka Selander, Metsäkeskus
Heidi Tanskanen, Metsäkeskus
Kai Blauberg, Metsäkeskus, projektipäällikkö
Marja-Leena Päätalo, Luonnonvarakeskus, projektikoordinaattori
Pekka Kuitunen, Metsäkeskus
Juho Kokkonen, Metsäkeskus
Janne Uitamo, Metsäkeskus
Kaisa Laitinen, Metsäkeskus
Marko Ämmälä, Metsäkeskus
Anders Granström, Sveriges lantbruksuniversitet
Niina Riissanen, Maa- ja metsätalousministeriö
Anna Rakemaa, Metsäkeskus
Katja Holmala, Luonnonvarakeskus
Jorma Jyrkilä, Metsäkeskus
Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
FMI Kirjaamo    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kotus    
Lapin ELY-keskus    
Luke Kirjaamo    
Lusto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MH Kirjaamo    
MML Kirjaamo    
MV Kirjaamo    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
RK Kirjaamo    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
SLL Lausunnot    
Syke Kirjaamo    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

sanastotyö

metsäala

sanasto

termityö

terminologia

tuli

metsä

metsäpalo

kulotus

pelastusala