Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Yhteishallintolain uudistus

Yhteishallintolain uudistus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/325/2021-YM-33

Vastausaika on päättynyt: 18.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Yhteishallintolaki (laki yhteishallinnosta vuokrataloissa, 649/1990) uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa valtion tukemien vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa.
Tausta
Yhteishallintolain muutostarpeita on kartoitettu ympäristöministeriön selvityksessä ”Asukasdemokratia ja yhteishallintolaki muuttuneessa toimintaympäristössä” (ympäristöministeriön raportteja 8/2017). Selvityksessä lainsäädännön todettiin olevan uudistamisen tarpeessa, sillä vuodesta 1991 alkaen voimassa ollut laki ei enää ole ajan tasalla. Vuokrataloyhtiöt ja niiden toimintakenttä on muuttunut, mm. vuokrataloyhtiöiden koko on kasvanut. Lakiuudistuksen suuntaviivamuistio oli keväällä kommenttikierroksella, ja nyt lausuntoja pyydetään lakiluonnoksesta.

Yhteishallintolaissa säädetään asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista valtion tukemien vuokratalojen hallintoon. Yhteishallinto on nimensä mukaisesti asukkaiden ja vuokratalojen omistajan välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Asukasvaikuttaminen on tärkeä osa talojen oikea-aikaista kunnossapitoa ja viihtyisyyttä, ja sen tavoitteena on myös edistää yhteisöllisyyttä.
Tavoitteet
Yhteishallintolain uudistuksessa tavoitteena on selkeästi määritellyt ja päivitetyt asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet ja asukkaiden aito kuuleminen ja vuorovaikutteinen osallistuminen asumiseen vaikuttaviin asioihin. Laki päivitetään vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä ja vuokrataloyhtiöiden rakenteita. Asukkaille tärkeä lähidemokratia säilytetään. Laissa määriteltäisiin yhteistyöelimen, asukkaiden kokouksen ja asukastoimikunnan roolit. Lakia uudistettaessa halutaan edistää sähköisten menettelytapojen hyödyntämistä: sähköiset menettelyt tehostavat osallistumista ja voivat innostaa asukkaita osallistumaan laajemmin yhteishallintoon. Uutta olisivat myös asukkaiden oikeus yhtiökohtaiseen valvojaan ja kokouskäytännöissä viittaus yhdistyslakiin.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 18.3.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntojanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa. Pyydämme teitä lähettämään lausuntopyyntöä myös eteenpäin yhteishallintoelimille ja asukkaiden vastattavaksi, jos tiedossanne on kyseisiä yhteystietoja. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntoja antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta
lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, sähköpostiosoite anu.karjalainen(at)gov.fi ja puh. 0295 250 067. Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit
pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.
Jakelu:
A-Kruunu    
Arttuasunnot Oy    
Aspa-säätiö    
Aspa-säätiö    
Asukasliitto ry    
Asuntosäätiö    
Avain Yhtiöt    
Avain Yhtiöt    
Avara Oy    
Espoon asunnot    
Espoon asunnot    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote    
Finanssiala ry    
Folkhälsan    
Folkhälsan    
Handelsbanken    
Handelsbanken    
Helsingin kaupungin asunnot Oy    
Helsingin kaupungin asunnot Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun kauppakamari    
Kehitysvammaisten palvelusäätiö    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kojamo Oyj    
Kuntaliitto    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntien asuntotoimen kehittämisyhdistys ry    
Kuopion kaupunki    
KUUMA-seutu    
KUUMA-seutu    
Lakea Oy    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mielenterveyden keskusliitto    
Nordea    
Nordea    
Nuorisoasuntoliitto ry    
Oikeusministeriö    
OP Yrityspankki Oyj    
OP Yrityspankki Oyj    
Oulun kaupunki    
Oulun kaupunki    
Rakennusliitto ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
RAKLI ry    
SATO Oyj    
Setlementtiasunnot Oy    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Vuokratalosäätiö    
Tampereen Vuokratalosäätiö    
TA-Yhtymä Oy    
Turun kaupunki    
Tyvene Oy    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Validia Asuminen    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)    
Valtiovarainministeriö    
Vanhustyön Keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
VAV asunnot Oy    
Vuokralaiset VKL ry    
Vuokralaisneuvottelukunta /Heka    
YH Kodit Oy    
YH Kodit Oy    
Y-Säätiö    
Y-Säätiö    
Asiasanat

vuokra-asunnot

yhteishallinto

valtion tukemat vuokra-asunnot

asukasdemokratia